دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

Continue reading » دانلود فایل پایان نامه :
پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق : تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشکده حقوق

موضوع:

تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر محمد دمرچيلي

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر سيد حسين سادات حسيني

زمستان 92-1391


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و به وجودآمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم می باشد قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر می باشد .نظریه ظاهر نهادی می باشد که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده می باشد و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده گردد هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر  پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.

به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار می باشد ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی می باشد و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،پیش روی شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند بایستی پیش روی اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد هست .

مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد طرفداری از شخص اعتماد کننده  به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر می باشد.البته این در حالی می باشد که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.

ملاحظه خواهید نمود با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از معضلات حقوقی مرتفع خواهد گردید.

 

واژگان كليدي: مالكيت ظاهري، وكالت ظاهري، اصيل افشاء نشده،

 

 

 

 

 

فهرست نشانه‌هاي اختصارات

الف) فارسي

ق.م. : قانون مدنی

ق.ت. : قانون تجارت

ل.ا.ق.ت. : لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ج: جلد

چ: چاپ

ش: شماره

ص: صفحه

ب) لاتين

Vol: جلد

ed:چاپ

Ibid: منبع اخيرالذكر

op.cit: همان منبع

P: صفحه

No: شماره

 

 

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ن

الف- پیشینه پژوهش و معضلات آن ……………………………………………………………………………………………. س

ب- روش پژوهش و منابع مورد استناد ………………………………………………………………………………………… ع

ج- سئوالات اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………… ع

د- اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ف

هـ – تقسیم بندی مطالب و توجیه آن ……………………………………………………………………………………….. ف

مفاهیم و کلیات

مبحث اول مفهوم نظریه ظاهر …………………………………………………………………….. 3

گفتار اول – حقوق، واقعیت و ظاهر ……………………………………………………………………………………………. 3

گفتار دوم – تأثیر متقابل هست ها و بایستی ها ……………………………………………………………………………… 5

گفتار سوم – مفهوم نظریه ظاهر …………………………………………………………………………………………………. 8

مبحث دوم قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران ………………………………………….. 9

گفتار اول – حقوق مدنی ……………………………………………………………………………………………………………… 12

گفتار دوم – حقوق تجارت …………………………………………………………………………………………………………… 13

گفتارسوم – فقه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

بند اول – مفهوم نظریه در فقه امامیه و تمییز آن از واژه های مشابه………………………… 14

الف – مفهوم ظاهر …………………………………………………………………………………………………………. 14

ب – اقسام ظاهر – در فقه امامیه ………………………………………………………………………………… 16

1-ظاهر مأمون و ظاهر غیر مأمون ………………………………………………………………………………… 16

2- ظاهر آماری و ظاهر غیر آماری ……………………………………………………………………………….. 16

بند دوم – ارتباط نظریه ظاهر با مفاهیم مشابه …………………………………………………………… 17

الف- نص و ظاهر …………………………………………………………………………………………………………….. 17

ب – اصل و ظاهر …………………………………………………………………………………………………………… 18

بند سوم – اقسام ظهور ………………………………………………………………………………………………….. 19

الف – ظهور الفاظ …………………………………………………………………………………………………………… 19

ب – ظهور و اعمال ………………………………………………………………………………………………………… 20

ج – اصاله الظهور ……………………………………………………………………………………………………………. 21

د – حجت ظواهر ……………………………………………………………………………………………………………. 23

ه – نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

مبحث سوم پیشینه تاریخی نظریه ظاهر ………………………………………………………. 27

گفتار اول – حقوق فرانسه …………………………………………………………………………………………………………… 27

گفتار دوم – حقوق رم …………………………………………………………………………………………………………………. 27

مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر …………………………………………………………………. 29

گفتار اول – مبنای فلسفی و عقلی ……………………………………………………………………………………………… 29

گفتار دوم – مبنای حقوقی ………………………………………………………………………………………………………….. 32

بند اول – قانون ………………………………………………………………………………………………………………. 32

بند دوم – مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………. 34

الف- نظريه تقصير……………………………………………………………………………………………………………. 34

ب- نظريه خطر اجتماعي ………………………………………………………………………………………………. 35

ج – مسئوليت ناشي از فعل غير……………………………………………………………………………………. 37

د- شبه عقد……………………………………………………………………………………………………………………… 38

ه- حسن نيت…………………………………………………………………………………………………………………… 40

مبحث   پنجم ارکان نظریه ………………………………………………………………………….. 42

گفتار اول – رکن اول – وجود ظاهر متعارف قابل اعتماد (رکن مادی) …………………………………… 42

گفتار دوم – رکن دوم – وقوع اعتماد دارنده به ظاهر (رکن معنوی) ………………………………………. 43

گفتار سوم – رکن سوم – اراده ایجاد ظاهر قابل اعتماد …………………………………………………………… 43

 

فصل دوم اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران

مبحث اول مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………. 50

گفتار اول – مفهوم مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………………….. 50

گفتار دوم – مبنای نظریه مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………. 52

بند اول – تعارض مالکیت واقعی و ظاهری ………………………………………………………………….. 52

بند دوم – حکومت مالکیت ظاهری ……………………………………………………………………………… 53

گفتار سوم – شرایط تحقق مالکیت ظاهری ……………………………………………………………………………….. 54

بند اول – رکن ظاهری ………………………………………………………………………………………………….. 54

الف – وضع مالک واقعی ………………………………………………………………………………………………… 54

ب – وضع مالک ظاهری ………………………………………………………………………………………………… 55

بند دوم : رکن روانی ………………………………………………………………………………………………………. 56

الف- اشتباه مشترک ( نوعی و همگانی ) …………………………………………………………………….. 56

ب – حسن نیت ثالث ……………………………………………………………………………………………………… 58

گفتار چهارم – آثار نظریه مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………. 59

بند اول – ارتباط ثالث با مالک ظاهری ………………………………………………………………………….. 59

بند دوم – ارتباط مالک واقعی و ثالث ……………………………………………………………………………. 60

بند سوم – ارتباط مالک ظاهری و مالک واقعی ……………………………………………………………. 61

الف – مالک ظاهری با حسن نیت ………………………………………………………………………………… 61

1- رد ثمن……………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2- ضمان عين…………………………………………………………………………………………………………………. 62

3- ضمان منافع……………………………………………………………………………………………………………….. 62

4- مطالبه هزينه‌هاي اداره………………………………………………………………………………………………. 62

ب – مالک ظاهری با سوء نیت ……………………………………………………………………………………… 62

1- رد ارزش واقعی مال …………………………………………………………………………………………………. 62

2- ضمان تلف مال …………………………………………………………………………………………………………. 63

3- ضمان منافع……………………………………………………………………………………………………………….. 63

گفتار پنجم – مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران ……………………………………………………………. 64

بند اول – راهن ظاهری …………………………………………………………………………………………………. 64

بند دوم – طلبکار ظاهری ……………………………………………………………………………………………… 65

بند سوم – وراث ظاهری ……………………………………………………………………………………………….. 67

بند چهارم – اموال غیر منقول ( املاک ثبت نشده) …………………………………………………… 70

مبحث دوم وکالت ظاهری …………………………………………………………………………… 71

گفتار اول – مفهوم وکالت ظاهری ………………………………………………………………………………………………. 72

بند اول – مفهوم وکالت ظاهری ……………………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم – شرایط تحقق …………………………………………………………………………………………………………… 74

بند اول – فقدان یا خروج از حدود وکالت …………………………………………………………………… 74

الف – فقدان اختیار ……………………………………………………………………………………………………….. 74

ب – تجاوز از حدود اختیار ……………………………………………………………………………………………. 75

1- شخص ثالث  (متضرر از ظاهر) ………………………………………………………………………………… 76

2- موکل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 77

3- وکیل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 78

بند دوم – رکن روانی …………………………………………………………………………………………………….. 79

الف – اعتقاد مشروع ………………………………………………………………………………………………………. 79

ب- حسن نیت ……………………………………………………………………………………………………………….. 80

گفتار سوم – وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………………. 81

بند اول- وکالت ظاهری در فقه ……………………………………………………………………………………… 81

بند دوم – وکالت ظاهری در حقوق ایران …………………………………………………………………….. 83

الف – ماده 680 قانون مدنی …………………………………………………………………………………………. 84

ب – مقایسه ماده 680 با وکالت ظاهری ……………………………………………………………………… 87

ج – تجاوز از حدود اختیارات ……………………………………………………………………………………….. 87

د – رعایت مصلحت موکل ……………………………………………………………………………………………… 91

ه – فوت و جنون ……………………………………………………………………………………………………………. 92

مبحث سوم تئوری حکومت اراده ظاهری در اقدام حقوقی نماینده ……………………. 95

گفتار اول – سابقه تئوری در فقه امامیه …………………………………………………………………………………….. 96

گفتار دوم – ابعاد تئوری در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………. 98

مبحث چهارم تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) ………….. 102

مبحث پنجم تئوری اصیل افشاء  نشده ( مخفی ) ………………………………………….. 104

 

فصل سوم اصول و قواعد  ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت

مبحث اول تئوری ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………. 113

گفتار اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با نظریه ظاهر  …………………………. 120

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن ………………………………………………………………..123

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تجریدی بودن سند ………………………… 126

گفتار دوم – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر           126

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات ……………………………………………………….126

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات ……. 128

الف –  ایرادات و دفاعیات مطروحه در روابط پایه (روابط شخصی و خصوصی طرفهای پایه)………….. 128

ب – ایرادات و دفاعیات مربوط به خود سند براتی …………………………………………………….. 131

1- ایراد فقدان اهلیت برای امضای برات ………………………………………………………………………. 131

2- ايراد جعل در امضاي برات…………………………………………………………………………………………. 134

3- ايراد سازشي بودن برات…………………………………………………………………………………………….. 135

4- ايراد اشتباه در برات…………………………………………………………………………………………………… 137

ج- ايراد و دفاعيات مربوط به دارنده سند تجاري…………………………………………………………. 137

1- ايراد و ادعاي مطلع بودن دارنده از عدم اعتبار تعهدات براتي هنگام تحصيل برات 138

2- ايراد و ادعاي مطروحه از سوي يد بلافصل و مستقيم قبل از دارنده…………………….. 138

گفتار سوم – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات و ارتباط آن با نظریه ظاهر ……………………. 139

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات ……………………………………………………….. 139

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده استقلال امضائات……………………………… 140

گفتار چهارم – مفهوم اصل یا قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری …………………………………………….. 142

بند اول – اصل یا قابلیت انتقال سریع و آسان……………………………………………………………… 142

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری…………… 144

گفتار پنجم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده قابلیت انتقال سند تجاری……………………….. 149

گفتار ششم – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویس ها و ارتباط آن با نظریه ظاهر……………….154

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویسها………………………………………………………….154

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه و قاعده تسلسل ظهر نویس ها………………………………………156

گفتار هفتم – چگونگی ارتباط نظریه با قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری……159

گفتار هشتم – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری و ارتباط آن با نظریه ظاهر …………………………..165

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری …………………………………………………………………165

بند اول – چگونگی ارتباط نظریه و اصل تمامیت ظاهری در اسناد تجاری………………………..167

گفتار نهم – قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………………………………171

گفتار دهم – مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه Theorie  de  l apparence…………………………………………………………………………………………………………………………..174

مبحث دوم نمايندگي ظاهري در شركتهاي تجاري ……………………………………………………….. 181

گفتار اول – موضوع شركت …………………………………………………………………………………………………………. 182

گفتار دوم – اختيارات مديران در شركتهاي تجاري ايران …………………………………………………………. 183

بند اول – شركت تضامني………………………………………………………………………………………………. 183

بند دوم – شركت با مسئوليت محدود…………………………………………………………………………… 187

1- تحديد اختيارات هيئت مديره ……………………………………………………………………………………………….. 187

2- تحديد اختيارات مديرعامل توسط هيئت مديره……………………………………………………………………. 189

گفتار سوم – شركت سهامي…………………………………………………………………………………………………………. 192

گفتارچهارم – شركت عملي………………………………………………………………………………………………………….. 195

گفتار پنجم – شركت‌هاي زنجيره‌اي …………………………………………………………………………………………… 197

نتيجه‌گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 200

پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 205

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 208

 

 

 

 

 

مقدمه

نقاش چيره دست بر روي تابلوي نقاشي كوههايي با صلابت در افق،درختاني تنومند، درياچه اي زلال ترسيم مي كند،چشم با نظاره ي تابلوي نقاشي آن را زیرا منظره اي واقعي و داراي عمق مي پندارد، در حاليكه آن منظره بر روي تابلوي صاف تأثیر بسته می باشد.نقاشي سه بعدي، نقاشي را مانند منظره ایي واقعي نمايان مي سازد، و اين ظاهر فريبنده، تابلوي صاف را به ظاهري از منظره مبدل مي سازد، در حاليكه واقعيت فقط تابلويي صاف می باشد.اين گونه می باشد كه اشخاص به اشتباه پيش داوري مي كنند، زيرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند  و كمتر به واقعيت توجه دارند.

موضوع ظاهر و واقعيت سابقه اي كهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعيت بحث هاي زيادي را به خود اختصاص داده می باشد.افلاطون براي بيان فريبندگي ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل مي گردد، اشخاصي همواره در غار زندگي كرده اند و آتشي سايه آنان را بر ديوار غار نمايان مي سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، يعني افتادن سايه خود بر ديوار جاهل اند و در نتيجه اين جهل،ظاهر سايه ها را واقعي مي پندارند. اگر يكي از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از اين ظاهر دروغين آگاهي مي يابند و به واقع پي مي برد، فلسفه و فيلسوف، در نظر وي، شخصي می باشد كه به افراد كمك مي كند، از غار محبوس خود بيرون بيايند و از واقعيت آگاه گردند. بنابراين بايد از ظاهر فريبنده دست كشيد و به واقعيت رسيد.

علوم مختلف کوشش در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.

برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می گردد و ضروری می باشد در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و اقدام بر آن تناقض دارد. این پژوهش در صدد آن می باشد که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن اقدام حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده می باشد،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می گردد. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ می باشد، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می گردد اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن می باشد، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آن چیز که تصور داشته می باشد مواجه می گردد. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر طرفداری می کند؟ طرفداری از تصور مشروع بدین معناست که آن چیز که را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به بیانی دیگر ظاهر متعارف حق در ارتباط با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات گردد، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می گردد که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در اقدام حقوقی نماینده” همچنین “طرفداری از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و طرفداری از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “طرفداری از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد.

الف: پیشینه پژوهش و معضلات آن

ناآشنا بودن مفهوم “نظریه ظاهر” در نظام حقوقی ایران و عدم تصریح به این عنوان در قوانین مربوط، بویژه قانون مدنی که مهمترین قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومی قراردادها می باشد، به این نتیجه انجامیده که بسیار به ندرت به این موضوع پرداخته شده می باشد و همین امر مشکل اساسی فرا راه پژوهش و پژوهش در این زمینه بود. در زمان انتخاب موضوع، چند مقاله در این زمینه وجود داشت و بطور پراکنده نیز حقوقدانان آنهم در حد تصریح و اختصار در تألیفات خود به آن پرداخته بودند. از سوی دیگر حتی منابع و تألیفات خارجی چندانی نیز در دسترس نبود، در هر حال با وجود این معضلات به گرد آوری منابع اهتمام گردید و با قلت توشه و توان، این وجیزه فراهم آمد.

ب: روش پژوهش و منابع مورد بهره گیری

روشن می باشد که همانند بسیار موضوعات دیگر در زمینه مسائل حقوقی، شیوه پژوهش پیرامون ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران”، کتابخانه ای می باشد. به جهت فقدان پیشینه کافی و نیز کمبود منابع قابل ملاحظه در حقوق ایران، مطالعه اساسی و اولیه برای شناخت نظریه ظاهر بر اساس مقالات چاپ گردیده در ایران، و پس از آشنایی با این تأسیس و نهاد حقوقی، از منابع فارسی، خارجی و عربی بهره برداری گردید.

ج: سئوالات اصلی

می توان سئوالات مبهم و اصلی را که محور بحثها و مطالعه ها در این رساله قرار گرفته با کمی تفضیل به توضیح زیر تبیین نمود.

معنا و مفهوم نظریه ظاهر چیست؟ این مفهوم چگونه و به چه ترتیب در قلمرو حقوقی خصوصی ایران جای می گیرد و وقتی جایگاه و پایگاهی در این قلمرو می یابد چه تأثیری از خود بر جای می گذارد و چه تغییر یا تحولی در نظام حقوقی خصوصی ایران ایجاد می کند؟

اشخاصی که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت هستند، چگونه از طرفداری حقوق برخوردار می شوند و آیا حقوق از تصور مشروع آنان طرفداری می کند؟ آیا این طرفداری در حد جبران خسارات وارده به ثالث به جهت برآورده نشدن تصورات خلاف واقع وی از باب مسئولیت مدنی می باشد یا اینکه بایستی از این حد فراتر رفت و به اعتماد کننده به ظاهر همان حقوقی را اعطاء نمود که انتظار بدست آوردن آن را داشت.

د : فرضیه

1.در فقه امامیه مبنای قواعدی مثل ید و لا ضرر  تئوری ظاهر می باشد.

2.در مقررات مربوط به حقوق تجارت نظریه ظاهر بیشتر پذیرفته شده می باشد تا در حقوق مدنی ،که ناشی از اختلاف اقتباس این دو قانون می باشد و همچنین ماهیت مقررات حقوق تجارت که سرعت در آن اهمیت اساسی دارد .که تئوری ظاهر یکی از ابزارهای مهم و قانونی برای اعتماد سازی اشخاص ثالث  و در نتیجه سرعت در معاملات می باشد.

 

ذ: اهداف

در انجام هر تحقیقی هدفی دنبال می گردد و امید رسیدن به این هدف می باشد که محقق را به تلاشی بر می انگیزد. هدف نهایی از انتخاب موضوع ” تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” به عنوان موضوع رساله، مطالعه وضعیت کنونی مقررات کشورمان در مورد پذیرش این نظریه می باشد. در تدوین مقررات کشورمان جزء در بعضی از مقررات مربوط در شرکتهای تجاری اثری از پذیرش نظریه ظاهر وجود ندارد، حال این سئوال هست که آیا نظریه ظاهر در حقوق ایران پذیرفته شده یا نظریه ظاهر در حقوق ایران محجور مانده می باشد که در تمام مراحل این رساله برای رسیدن به اهداف زیر کوشش گردیده می باشد:

  • رسیدن به شناخت دقیق از تئوری ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصی ایران
  • پیشینه تاریخی نظریه ظاهر و مبانی نظریه ظاهر در حقوق ایران مطلوبیت یا عدم مطلوبیت نظریه موصوف
  • مطالعه وضعیت فعلی حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران در مورد پذیرش نظریه ظاهر
  • ارائه پیشنهاداتی در جهت چگونگی طرفداری از اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر در حقوق ایران

 

هـ : تقسیم بندی مطالب و توجیه آن

گام اول در مطالعه نظریه، شناخت این مفهوم می باشد، لذا فصل اول را که شامل پنج مبحث می باشد به توضیح ذیل مطالعه کرده ایم: فصل اول را تحت عنوان مفاهیم و کلیات مطالعه می نماییم که در این فصل مفهومی از نظریه ظاهر ارائه داده ایم. در مبحث دوم قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران به تفکیک در حقوق مدنی و تجارت و در فقه مطالعه کرده ایم. در فقه مفهوم ظاهر و اقسام ظاهر را مطالعه نموده، سپس در مبحث سوم از فصل اول پیشینه تاریخی نظریه ظاهر را در حقوق فرانسه و رم مطالعه کرده ایم، در مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر که شامل مبنای فلسفی و عقلی و مبنای حقوقی می باشد را مورد مطالعه قرار داده و در نهایت در مبحث پنجم فصل ارکان نظریه ظاهر را که شامل سه رکن اساسی می باشد مطرح و مطالعه کرده ایم از آنجایی که موضوع رساله مطالعه تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران می باشد دو فصل دوم و سوم را به مطالعه تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران اختصاص داده ایم که فصل دوم را به اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران که شامل دو مبحث مالکیت ظاهری و وکالت ظاهری می باشد می پرداخته ایم که در مبحث اول مفهوم و مبنای نظریه مالکیت ظاهری، شرایط تحقق مالکیت ظاهری، آثار و مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران را به تفکیک طرح و مطالعه کرده ایم. مبحث دوم فصل دوم را به مطالعه وکالت ظاهری اختصاص داده ایم: که ابتدائاً مفهوم وکالت ظاهری و شرایط تحقق آن را مطالعه کرده ایم، سپس وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران را به تفکیک در فقه و حقوق ایران مورد مطالعه قرار داده ایم.

در مبحث بعدی این فصل به مطالعه تئوری حکومت اراده ظاهری در اقدام حقوقی نماینده، تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) و در نهایت تئوری اصیل افشاء نشده ( مخفی ) را مطرح کرده ایم.

در فصل سوم اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت را مطالعه کرده ایم که شامل دو مبحث می باشد: در مبحث اول به تئوری ظاهر در اسناد تجاری پرداخته ایم و در مبحث دوم تئوری ظاهر در شرکتهای تجاری را مطالعه کرده ایم.

در مبحث اول اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری را به تفکیک مطالعه کرده ایم و پس از ارائه مفهوم هر اصل یا قاعده، ارتباط آن با نظریه ظاهر را مطالعه کرده ایم. قابل ذکر می باشد علاوه بر مطالب فوق، قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری و مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه  Theorie De L’ Apparence را مطرح نموده ایم و در نهایت در مبحث دوم فصل سوم تئوری ظاهر به تفکیک در شرکتهای تجاری (تضامنی، سهامی و با مسئولیت محدود ) را مطالعه کرده ایم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در خاتمه نتایجی را که از مطالعه مباحث فوق الذکر بدست آمده را ارائه نموده و پیشنهاداتی در حد توان و بضاعت بدست آمده مطرح کرده ایم. امیدوارم این کوشش علمی مورد قبول اساتید محترم واقع گردد.


***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :237 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***