فایل پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی

با عنوان : چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد دامغان )

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A))

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی

با رویکرد به رویه قضایی

 استاد راهنما:

دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

امروزه ميزان قابل توجهي از پرونده‌هاي مطرح در دادسراها و محاكم كشورمان، به جرايم جنسي اختصاص دارد. شايد بتوان گفت كه حساسيت زياد جامعه و ريشه‌هاي عرفي و فرهنگي و مذهبي نسبت به اين دست جرايم، قانونگذار كشورمان را از ذكر اقسام جرايم جنسي بر حذر داشته می باشد. لازم به ذكر می باشد، با رشد و توسعه جوامع و پيشرفت تكنولوژي، مباني جرم انگاري جرايم جنسي تغيير يافته و كشورهاي مختلف، هريك به وسيله قانونگذاري منطقي، جرم‌زدايي و ساير اهرمهاي موجود، سعي در اصلاح سياست كيفري خود نسبت به جرايم جنسي دارند؛ از آنجاييكه توجه و دقت در وضع و تصويب قوانين كارآمد، هدفمند و متناسب با جرم، از اركان اصلي تشكيل دهنده سياست كيفري هر كشور به شمار مي‌آيد، تصويب قوانيني متناسب با نياز جامعه و تحولات اجتماعي و فرهنگي آن، همواره ضروري به نظر مي‌رسد. جرايم جنسي در بسياري از اشكال خود، جزو جرايم بدون بزه ديده قلمداد مي‌شوند لذا بهره گیری از تجربه ساير كشورها نيز در برخورد با بزهكاران و مرتكبين اين نوع از جرايم، مي‌تواند تأثیر ويژه و سازنده اي در جهت مبارزه با مشكلات ناشي از جرايم مزبور و حفظ نظم عمومي ايفا نمايد. جرایم جنسی ازعوامل مختلفی نشات می‌گیرد شناسایی این عوامل به جرمشناسان کمک می کند تا به راه‌حلهای قانونی کنترل جرایم جنسی دست یابند این یک واقعیت می باشد که قوانین سنتی نمی‌تواند به حل مشکل کمک شایانی نماید پس برای دستیابی به راه‌حل لازم می باشد بدوا جرایم جنسی شناسایی گردد سپس نوافص قانونی درنظرگرفته گردد این امرمستلزم بهره‌گیری ازتمام علوم می باشد دراین پژوهش کوشش می گردد چالش‌های حقوقی ایران در زمینه جرایم جنسی توضیح داده گردد و سپس مصادیق جرایم و انحرافات جنسی اظهار و راهکارهای در جهت کنترل ارایه گردد.

  فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1

الف: ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………… 5

ب: اهداف و روش پژوهش…………………………………………………………………………………………. 6

ج: سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 7

د: فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………….. 7

ه: سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 8

بخش نخست: کلیات، تعاریف وآشنایی با مصادیق جرایم وانحرافات جنسی………………………….. 9

فصل اول: تعریف جرم و انحراف جنسی………………………………………………………………………. 10

مبحث نخست: واژه شناسی………………………………………………………………………………………… 10

گفتار نخست: تعریف جرم…………………………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: تعریف انحراف…………………………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم: تعریف جرایم وانحرافات جنسی………………………………………………………………….. 15

گفتار نخست: تعریف جرم جنسی……………………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم: تعریف انحراف جنسی………………………………………………………………………………… 18

فصل دوم: مصادیق جرایم و انحرافات جنسی………………………………………………………………… 21

مبحث نخست: مصادیق جرایم جنسی…………………………………………………………………………… 21

گفتار نخست: مصادیق جرایم جنسی توام با ارتباط و تماس………………………………………………… 22

الف: زنا…………………………………………………………………………………………………………………. 22

ب: لواط………………………………………………………………………………………………………………… 29

ج: مساحقه…………………………………………………………………………………………………………….. 30

د: ارتباط نامشروع……………………………………………………………………………………………………… 33

گفتار دوم: مصادیق جرایم جنسی بدون تماس و ارتباط………………………………………………………. 36

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف: ارتکاب فعل حرام…………………………………………………………………………………………….. 36

ب: دایرکردن مکان فسادوفحشاوتحریک مردم به فساد……………………………………………………… 38

ج: قوادی……………………………………………………………………………………………………………….. 40

د: نگهداری، تولید و تکثیرآثار مستهجن و مبتذل………………………………………………………………. 42

مبحث دوم: مصادیق انحرافات جنسی…………………………………………………………………………… 46

گفتار نخست: انحراف جنسی فردی……………………………………………………………………………… 46

الف: خویشتن نمایی…………………………………………………………………………………………………. 46

ب: مبدل پوشی……………………………………………………………………………………………………….. 49

ج: خودآزاری………………………………………………………………………………………………………….. 51

د: خودارضایی………………………………………………………………………………………………………… 52

ه: چشم چرانی………………………………………………………………………………………………………… 54

گفتاردوم: انحراف جنسی توام با تماس و ارتباط……………………………………………………………….. 56

الف: بچه بازی………………………………………………………………………………………………………… 57

ب: حیوان دوستی…………………………………………………………………………………………………….. 59

ج: دیگرآزاری…………………………………………………………………………………………………………. 62

د: همجنس بازی……………………………………………………………………………………………………… 63

و: انحراف در محیط مجازی……………………………………………………………………………………….. 67

فصل سوم: علل ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی…………………………………………………………… 71

مبحث نخست: علل اجتماعی……………………………………………………………………………………… 72

گفتار اول: مسایل مربوط به حجاب و عفاف…………………………………………………………………… 72

گفتار دوم: محرومیتهای ناشی از روابط مشروع جنسی………………………………………………………. 75

الف: معضلات ازدواج دایم………………………………………………………………………………………… 76

ب: نابسامانی ازدواج‌های موقت…………………………………………………………………………………… 76

مبحث دوم: عوامل اقتصادی (بزهکاری سازمان یافته)………………………………………………………… 79

گفتارنخست: فقر و ارتباط آن با فحشا………………………………………………………………………….. 80

گفتار دوم: تکنولوژی و بهبود وضع اقتصادی………………………………………………………………….. 82

الف: جهانگردی جنسی……………………………………………………………………………………………… 83

ب: تجارت سکس……………………………………………………………………………………………………. 84

بخش دوم: چالشهای حقوق ایران درجرایم و انحرافات جنسی……………………………………………. 87

فصل اول: عدم جرم انگاری در بعضی از جرایم جنسی……………………………………………………… 87

مبحث نخست: عدم جرم انگاری مطلق و اظهار مصادیق……………………………………………………… 88

گفتار اول: ارتباط خشونت آمیز در درون خانواده……………………………………………………………… 89

گفتار دوم: اجبار کردن اعضای خانواده برای شهوترانی به وسیله منسوبین……………………………….. 93

گفتار سوم: زنا برای ازدواج و اخاذی……………………………………………………………………………. 96

مبحث دوم: عدم پیش بینی عنوان خاص و متناسب در قانون………………………………………………. 100

گفتار نخست: روسپیگری…………………………………………………………………………………………… 100

گفتار دوم: جرم جنسی عقیم……………………………………………………………………………………….. 107

گفتار سوم: تعدیات جنسی به اطفال و افراد صغیر……………………………………………………………. 109

گفتار چهارم: خیانت به همسر……………………………………………………………………………………… 113

مبحث سوم: عدم جرم انگاری بعضی انحرافات جنسی………………………………………………………. 115

گفتار نخست: انحرافات زمینه یک جرم جنسی………………………………………………………………… 116

الف: ساخت و نگهداری ادوات سکس بدون ارتباط­ای مشروع……………………………………………… 116

ب: تنوع طلبی و تعدد زوجات……………………………………………………………………………………. 117

ج: استمنا……………………………………………………………………………………………………………….. 118

د: نزدیکی با حیوانات……………………………………………………………………………………………….. 118

ه- چشم چرانی……………………………………………………………………………………………………….. 119

گفتار دوم: انحراف جنسی توام با تحقیر و تعرض……………………………………………………………. 121

الف: مزاحمت با لمس بدن…………………………………………………………………………………………. 121

ب: عورت نمایی و خطاب قراردادن دیگران…………………………………………………………………… 122

فصل دوم: چالش ناشی از عدم پیش بینی واکنش کیفری و اقدامات تامینی مناسب…………………… 123

مبحث اول: چالش در کشف، تعقیب و پژوهش در جرایم و انحرافات جنسی…………………………… 124

گفتار نخست: مخفی ماندن جرایم و انحرافات جنسی……………………………………………………….. 125

الف: ملاحظات اجتماعی و دینی………………………………………………………………………………….. 125

ب: ترس بزه دیده ازطرح شکایت………………………………………………………………………………… 126

مبحث دوم: ناکارآمدی ابزارهای قانونی در جرایم و انحرافات جنسی……………………………………. 126

گفتار نخست: عدم در نظر داشتن مقوله اصلاح و درمان در مجازات‌ها………………………………………….. 127

گفتار دوم: ناتوانی ناکارآمدی از حیث کمیت مجازات­ها…………………………………………………….. 128

گفتار سوم: نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………….. 129

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 132

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………… 135

مقدمه

الف: ضرورت پژوهش

بشر بعنوان موجودی که رسالت جانشینی خداوند در زمین را دارد به مانند سایر موجودات دارای یک سری نیازها و غرایز درونی بوده و همواره بطرق مختلف در تکاپوی تامین نیازهای خود می‌باشد بر همین اساس درجهت نیل به اهداف خود و رفع بهتر نیازها هنجارهایی را همواره پیش روی خود قرار داده و متمسک و ملتزم به آن شده می باشد. نخستین قوانین مدون و مکتوب تا مدرن‌ترین قوانین و در متمدن‌ترین جوامع همه وهمه درراستای سامان بخشیدن به خواسته‌های مادی و معنوی انسانها بوده بنحوی که بدون انحراف از ملاکها و معیارهای موجود بسته به نوع فرهنگ و مبانی قانون رسیدن به سرمنزل مقصود را باعث گردد. ريشه‌هاي حقوق موضوعه جديد ايران را بايد در سالهاي قبل از 1282 هجري شمسي، يعني تاريخ اعطاي مشروطيت، جستجو كرد. امواج فرهنگ جديد غرب، افكار متفكرين قرن هجدهم فرانسه را به كشور ما رساند و موجب تحرير اولين قانون موضوعه در ايران با نام «كتابچه قانوني كنت» گشت[1]. مواد 13، 14 و 15 قانون مزبور به منافيات عفت اختصاص داشت كه فقط به جرم هتك ناموس تصریح كرده بود.1

وجه مشترک همه قوانین بشری شناخت متخلف با محک تخلف از قانون بوده می باشد لذا قانون بهترین و متداول‌ترین شیوه تشخیص یک رفتار بهنجار یا ناهنجار می‌باشد که البته این تشخیص ارتباط تنگاتنگی با آداب ورسوم قومیتها وفرهنگ و دین هر ملت دارد چه بسا قانون یک قوم رفتاری را بهنجار وهمان رفتار در جوامعی دیگر ناهنجار و مخالف قانون قلمداد گردد اما آن چیز که بدیهی می باشد ریشه بسیاری ازجرایم و بزهکاری‌ها را می‌بایست در اجتماع جستجو نمود و آسیبهای اجتماعی که نوع بشر را تهدید می کند در قالب جوامع بشری و در ارتباطات افراد شکل می‌گیرد و نمود پیدا می کند. بر همین اساس مساله بزهکاری بصورت یکی از حادترین مسایل اجتماعی جوامع مختلف درآمده می باشد لذا پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند. دوركيم، پيدايش جرم را امري طبيعي و هنجاري مي‌داند كه از عملكرد ناشي از قوانين حاكم بر پديده‌هاي اجتماعي، تبعيت مي‌كند. رويكرد دوركيم به جرم، رويكردي می باشد تبييني كه درصدد توضيح علل وقوع جرم براساس اوضاع و احوال حاكم بر جامعه می باشد و در واقع منشأ بينش‌ها و نگرشهاي جزايي و رويكرد آنها به جرايم و ازجمله جرايم جنسي را، سازمان اجتماعي مي‌داند و با اين وصف، ضرورت و فايده جرم را براي جامعه به رسميت مي‌شناسد. از نظر وي، با وجود طبيعي بودن جرم و جنايت و به دليل تسلط بنيادهاي اجتماعي بر جرم، تا آنجا مي‌توان با جرم، مبارزه نمود كه جرايم، پيكر اجتماع را تهديد نكند. نظريه دوركيم، يك نسبيت گرايي در حوزه جرم‌شناسي می باشد كه با قبول غيرقابل دفع بودن وقوع جرايم، بهره‌برداري صحيح از جرايم را توصيه مي‌كند[2].

نظريه تعامل‌گرا، اقدام مجرمانه را محصول تعامل «وضعيت ماقبل جنايي» و «شخصيت بزهكار» مي‌داند كه در يك فرآيند و بر اثر عوامل مختلف و اوضاع و احوال خاص، محقق مي‌گردد.اين بينش، به جرم به عنوان يك اقدام تركيبي مي‌نگرد و با در نظر داشتن تأثير عوامل اجتماعي به جرم مي‌توان نظريه مزبور را يك توجه اجتماعي دانست كه بيشتر به تبيين شخصيت بزهكار پرداخته می باشد؛ لذا از نتايج اين رويكرد، تبيين جرايم جنسي به عنوان پيوند تركيبي شخصيت مجرم و وضعيتهاي ماقبل جنايي می باشد؛ در واقع اين رويكرد، جرم را يك فرآيند مي‌داند كه در طبيعت مجرمان، ريشه گرفته می باشد و به تنهايي، محصول وجدان عمومي يا چگونگي تصور محيط اجتماعي نيست[3].

مطالعه‌های جرمشناسی نشان می‌دهد هر جرمی معلول علتی می باشد که بر افراد جامعه اثر می‌گذارد و آنها را بسوی ناسازگاری ونا هنجاری سوق می‌دهد. پیامد این سوق دادن ارتکاب بزه می باشد و مرتکب آن را بزهکار می‌نامند. علاوه برآن ریشه بسیاری از بزهکاری‌ها را در تمنیات و خواسته‌های درونی بشر بایستی جستجو نمود.

غريزه امري فطري و دروني می باشد که از هنگام تولد به همراه بشر می باشد، و موجود را برای رسيدن به تمايلات و ارضای خود به کارهايي وا‌مي‌دارد.همچنين غريزه، از عوامل مهمي می باشد که در رنگ دادن به شخصيت، فوق‌العاده مؤثر می باشد؛ وجود غريزه در بشر سبب خواهد گردید که هر کس داراي روحيه و رفتاري ويژه و اخلاقي مخصوص به خود باشد و در برابر امور، موضع ويژه‌اي اتخاذ نمايد.

غريزة جنسي در ميان غريزه‌هاي ديگر بشر از اهميت ويژه‌اي برخوردار می باشد، و قدرت آن در مقايسه با ديگر غرائز نسبتاً زيادتر می باشد؛ تفاوتهاي جنسي بين زنان و مردان و ويژ‌گي‌هاي روحي و رواني افراد در پرتو غريزة جنسي آنان به وجودمي‌آيد، اگر نيکو تأمل گردد در مي‌يابيم که غريزة جنسي مقدمه‌اي براي انگيزة مادري می باشد، زن نخست در اثر احساس بلوغ تمنياتي در خود مي‌يابد که براساس آن تن به ازدواج و ارتباط همسري مي‌دهد که حاصل آن پذيرش همسر و تسليم در برابر وظيفه مادري می باشد. اهميت اين غريزه تنها منحصر در تفاوتهاي فردي نيست، بلکه غريزه در زندگي فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي بشر نيز تأثير فوق‌العاده‌اي دارد، در سايه غريزة جنسي می باشد که خانواده تشکيل يافته گرمي، لطافت و عشق بر خانواده حاکم مي‌گردد، همچنين غريزة جنسي موجب شور و احساس تحرک در افراد شده، آنان را به کار و فعاليت وادار مي‌کند. تداوم و بقاي نسل بشري معلول وجود غريزة جنسي می باشد، اِعمال غريزة جنسي تنها راه معقول و موجود براي توليد نسل مي‌باشد. با وجود همة اهميتي که غريزة جنسي دارد، مي‌توان آنرا به ‌عنوان مهمترين عامل سقوط آدمي در صورت عدم جهت‌دهي مناسب معرفي نمود، به همين دليل می باشد که غريزة جنسي از مسائل مهم و بحث‌برانگيز در ميان روانشناسان، روانکاوان، مربيان، جامعه‌شناسان، جرمشناسان و ديگر صاحب نظران دربارة مسائل انساني می باشد.

علت بسياري از آشفتگي‌هاي رواني، لغزشهاي اخلاقي، شکست‌هاي زندگي زناشويي، ناسازگاري‌ها، ‌بدبختيها، خلافکاريها و حتي جنايات در اثر عدم در نظر داشتن امور و مسائل جنسي بوده و يا به نحوي با آن ارتباط دارد.غريزة جنسي همانطور که باعث رشد و حرکت انساني (در صورت ارضاي صحيح و به موقع) مي‌گردد، توانایی ‌آن را دارد که فرد را به سقوط و انحطاط کشانده و راه رسيدن به هلاکت را براي وي هموار سازد.عدم ارضاي صحيح و به موقع اين غريزه باعث ايجاد عقده‌ها و انحراف در افراد مي‌گردد.

از آنجا که آگاهی به این غریزه مصادف با خلقت بشر می باشد در طول تاریخ عالمان دانشمندان و فلاسفه قسمتی از بنیانهای فکری و اساس نظری خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند. در نظر داشتن این غریزه بشر درکالبد علمی و تحقیقاتی دارای سابقه تاریخی چندانی نیست در یک مرحله بشر از این غریزه تنها لذت جویی را طلب می‌نمود. تا اوایل قرن بیستم به امیال و تمایلات جنسی و موضوع جنسیت ومسایل مربوط به آن آنطور که از لحاظ روانشناسی در خور اهمیت می باشد توجهی نمی‌گردید و اگرچه گهگاه دانشمندان ضمن مطالعات علمی خود به این موضوع اشاراتی می‌کردند اما سنن و عقاید و افکار خامی که میراث فرهنگ استاتیک و کندپای قرون گذشته بود اجازه نمی‌داد که اسرار ورموز تمایلات و امور و مسایل جنسی افراد بشر با کلید دانش گشوده گردد و تأثیر قاطع و غیرقابل انکار آنها در شخصیت فردی و ارزش اجتماعی مطالعه و تبیین گردد تا اینکه سرانجام با تلاشها و مجاهدت پشگامان مکتب روانکاوی زنجیرهای سنتی قرون و اعصار پیشین گسسته گردید و پیشرفت دانش روانشناسی قرن بیستم حوزه امیال و تمایلات و مسایل جنسی را نیز فرا گرفت.

دانشمندان دریافتند که درمورد یکی ازمسایلی که بیش ازهرعاملی دیگردرتکوین شخصیت فردی موثربوده کمتراز آن چیز که که تصورشودتحقیق وبررسی شده می باشد.

علیرغم موانعی که سنت گرایان ایجاد می‌کردند و با وجود اشکالات فراوانی که بر سر راه مطالعه‌های علمی آنان موجود بود به تلاشهای مجدانه خود ادامه دادند و امور و مسایل جنسی را آنطورکه الزامات علمی ایجاب می کند بطورعریان مورد بحث قراردادند، این دانشمندان چنین نتیجه گرفتند که بشر از نخستین روز آغاز زندگی تا واپسین مراحل حیات دستخوش امیال وتمایلات جنسی خویش بوده وهرگاه رشد جنسی افراد بشر از نقطه نظر روانی به اشکالات و موانعی برخورد کند و یا امیال و تمایلات انها کوفته گردد به انواع انحرافات خانمانسوز جنسی و جنایات ضد انسانی و بیماریهای روانی گرفتار خواهد گردید و این آغاز جرایم جنسی خطرناک وانحرافات جنسی خواهد بود.لذا توجه واهمیت به ریشه بسیاری از جرایم، دانشمندان دیگرعلوم زیرا جرمشناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی را به تامل واداشت تا قسمتی از یافته‌های علمی خود را در جهت ارایه راهکارهایی برای پیشگیری از جرایم، اصلاح و بازپروری مجرمین در کنار سایر ظرفیتها علمی موجود به جرایم جنسی اختصاص دهند و نمود واقعی آن در ورود جرایم جنسی به حوزه جرم واعمال مجازات دراکثرقوانین جزایی کشورها می‌باشد که همواره با یافته‌های جدید والزامات به فراخور زمان دستخوش تنقیح واصلاح می گردد وبخش وسیعی از مجازاتها واقدامات تامینی وسیاست جنایی را به خود اختصاص داده می باشد همچنین یکی از موضوعاتی که از دیرباز فکر بشر را به خود مشغول کرده و در ردیف مهم‌ترین مشغله‌های فکری او قرار داشته می باشد، مسئله انحراف جنسی می باشد. انحراف جنسی چیست؟ چرا پدید می‌آید؟ چگونه گسترش می‌یابد؟ چه عواقب و پیامدهایی برای بشر و جامعه انسانی در پی دارد؟ و چگونه می‌توان از پیدایش یا گسترش آن جلوگیری نمود و… اینها پرسش‌ها و دلمشغولی‌های همواره متفکران و اندیشمندان جوامع بوده می باشد. البته تاکنون کوشش‌های فراوانی در این زمینه صورت گرفته می باشد به گونه‌ای که امروزه این موضوع در بعضی علوم، مانند حقوق و جامعه شناسی، جرم‌شناسی یا انحراف‌شناسی به عنوان رشته‌ای جداگانه مطرح می باشد و تحقیقات و تئوری‌پردازی‌های جداگانه‌ای درمورد آن شکل گرفته می باشد. اما با این همه از آنجا که پدیده انحراف جنسی یک پدیده انسانی می باشد و با واقعیت وجودی بشر پیوند دارد و از سوی دیگر علوم تجربی با در پیش گرفتن روش استقرا وتجربه و تکیه بر نمودهای رفتاری بشر، از شناخت بشر به عنوان یک «کل» ناتوان می باشد، تاکنون نتیجه قطعی در این زمینه به دست نیامده می باشد. اما حقایق خوبی کشف شده می باشد که می‌تواند در شناخت جامع تر این پدیده کمک کند. یکی از حقایقی که عیان شده می باشد این می باشد که آموزه‌های دین، تأثیر و تأثیر مهمی در جلوگیری و محدودسازی انحراف جنسی در جامعه دارد. و از سویی این حقیقت عیان می باشد که عدم کنترل انحرافات جنسی آثارشوم خود را باجرایم جنسی غالبا خطرناک وبا سبق تصمیم پدیدار می کند.لذا در نظر داشتن انحرافات جنسی بعنوان مقدمه ای برای ارتکاب اعمال مجرمانه جنسی توجه ویژه ای را می‌طلبد و چه بسا لازم آید به این انحرافات مربوط در زمینه مسایل جنسی با نگاه جرم انگاری در جهت کنترل و پیشگیری نگریسته گردد.

الف- ضرورت پژوهش:

اهمیت و ضرورت پژوهش را با این سوال آغاز می‌کنیم که اگر قوانین موجود و رویه‌های معمول در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم جنسی کارآمد می‌باشد پس اشکال کار در کجاست که در جامعه‌ای مثل ایران علیرغم ادعای سیاستی جنایی منسجم وجامع مبتنی بر آموزه‌های دینی و کنترل اجتماعی شدید و نکوهش اخلاقی و مشخصا مجازاتهای بسی سختگیرانه، هر ساله با آمارهای وحشتناکی از ارتکاب جرایم جنسی و در سال‌های اخیر به صورت گروهی ودسته جمعی روبرو هستیم شبیه آن چیز که در یکی از شهرهای خراسان رضوی ویا یکی از شهرهای استان اصفهان ویا درزندگی بعضی از افراد سرشناس رخ می‌دهد و متاسفانه اغلب همراه با جرایم فجیع زیرا تجاوزات بعنف یا متعاقب آن جرایم دهشت‌آ وری زیرا قتل و جنایات عمدی می‌باشد.

هر روزه با مطالعه صفحات حوادث مواجه با یک سری از جرایم هستیم که ریشه در انحرافات جنسی و جرایم جنسی دارد وگاها ا وج قساوت وانحراف کنترل نشده این مرتکبین تا حدی می باشد که به القابی زیرا خفاش شب یا شکارچی شب و… مفتخر گشته‌اند! گره کار در کجاست که علیرغم برخوردهای گاها شدید دستگاه‌های انتظامی وقضایی اهداف سیاست جنایی اسلام محقق نمی‌گردد. و برای افراد جامه شنیدن اخبار اینگونه پدیده‌های مجرمانه عادی ومعمول گردیده می باشد.

1- «كتابچه قانوني كنت» كه در سال 1254 هجري شمسي، به امضاء ناصرالدين شاه رسيد و وي دستور اجراي آن را داد، حاوي 58 ماده جزايي می باشد كه توسط كنت دومونت فرت كه از اتباع ايتاليا بود و مدتي نيز رياست پليس تهران را نيز بعهده داشت، نگاشته شده می باشد.

تعداد صفحه :150

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***