منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسي اثر كاربرد عنصر روي، بور و پوترسين بر انبارماني شليل رقم كيوتا

با عنوان : بررسي اثر كاربرد عنصر روي، بور و پوترسين بر انبارماني شليل رقم كيوتا

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه ازاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی مهندسی ، گروه کشاورزی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ”M.Sc”

رشته : مهندسی تولیدات گیاهی ( تولید محصولات باغی )

 عنوان :

بررسي اثر كاربرد عنصر روي، بور و پوترسين بر انبارماني شليل رقم كيوتا

استاد راهنما:

دكتر حسين افشاري

استادان مشاور:

دکتر حسن خوش قلب

دکتر سید حمیدرضا ضیاء الحق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عناوین          صفحه

چکیده 1

فصل اول : مقدمه

1-1- مقدمه. 4

-2-1شلیل.. 5

-1-2-1تاریخچه شلیل.. 5

1-2-2- مناطق مناسب کشت و  پرورش هلوو شلیل در دنیا و ایران. 6

1-2-3- مشخصات گیاهشناسی شلیل.. 7

-4-2-1سطح زیر کشت هلو و شلیل در ایران. 8

-5-2-1استان هایی که در ایران شلیل پرورش می دهند. 8

-6-2-1مسائل و معضلات پرورش شلیل در ایران. 9

-7-2-1ارقام مختلف شلیل.. 9

-8-2-1ویتامینها و املاح موجود در شلیل.. 9

-9-2-1ترکيب مواد مغذي در شليل.. 9

-10-2-1ترکیبات شیمیایی شلیل.. 10

-3-1دستورالعمل احداث باغ میوه شلیل.. 11

-1-3-1انتخاب مکان کشت… 11

-2-3-1انتخاب زمین.. 11

-3-3-1خاک و پ هاش… 12

-4-3-1کاشت… 12

-5-3-1فواصل کاشت نهال در باغ. 12

-6-3-1گلدهی و گرده افشانی درختان شلیل.. 13

-4-1خواص شلیل.. 13

-5-1شاخص های برداشت میوه شلیل.. 14

-6-1اسید غالب در شلیل.. 15

-7-1اهمیت فیزیولوژی پس از برداشت… 15

-8-1ضایعات پس از برداشت محصولات باغی.. 17

-9-1برداشت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه هلو و شلیل.. 18

1-10- سولفات روی ZnSO4. 18

1-11- بور. 19

1-12- پلی آمین ها 20

1-12-1- تاثیر پیش تیمارهاي دمایی بر میزان سنتز پلی آمین ها 21

1-12-2- تاثیر پلی آمین ها بر تولید اتیلن.. 22

1-12-3- تاثیر پلی آمین ها بر سفتی بافت… 22

1-12-4- تاثیر پلی آمین ها بر دیگر خصوصیات کیفی میوه ها و سبزیجات… 23

1-12-5- ارتباط تیمارهاي شیمیایی با پلی آمین هاي درونی میوه 24

فصل دوم : مروری بر مطالعات گذشته

2-1- افزایش عمر انبارمانی میوه ها 26

2-2-اثر پلی آمین ها بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه ها 30

2-3- کاربرد عناصر غذایی و اثر آنها در ماندگاری میوه ها 38

2-3-1- روی.. 38

2-3-2- بور. 39

فصل سوم : مواد و روشها

3-1- مواد گیاهی.. 42

3-2- زمان و موقعیت محل اجرای طرح.. 42

3-3- تیمارهای مورد بهره گیری 42

3-4- صفات اندازه گیری شده 44

3-4-1- اندازه گیری وزن تر میوه 45

3-4-2- اندازه گیری وزن خشک میوه 45

3-4-3- اندازه گیری میزان اسید میوه 46

3-4-4- اندازه گیری درصد مواد جامد محلول. 48

3-4-5- اندازه گیری میزان پ هاش میوه 50

3-4-6- محاسبه میزان سفتی بافت میوه 52

3-4-7- اندازه گیری مقدار فلاونویید. 52

3-4-8- اندازه گیری مقدار آنتوسیانین.. 54

3-5- تجزیه و تحلیل آماری.. 56

فصل چهارم : نتایج

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-1- نتایج اثر عناصر و زمان های مختلف انبارداری بر میزان اسید شلیل رقم کیوتا 58

4- 2- اثر عناصر و زمان بر وزن تر میوه در انبارمانی شليل رقم كيوتا 60

4- 3- اثر عناصر و زمان بر درصد مواد جامد محلول در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 63

4-4-اثر عناصر و زمان بر ميزان پ هاش ميوه در انبارماني شليل رقم كيوتا 65

4-5- اثر عناصر و زمان بر سفتي بافت ميوه در انبارماني شليل رقم كيوتا 67

4-6- اثر عناصر و زمان بر میزان فلاونوئید در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 70

4-7- اثر عناصر و زمان بر میزان آنتوسیانین در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 72

4-8- اثر عناصر و زمان بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 74

4-9- همبستگي بین خصوصیات اندازه گیری شده 76

4-10- ضريب همبستگي بين خصوصيات مورد بررسي…… 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- اسيد ميوه 909

5-2- وزن تر ميوه 79

5-3- درصد مواد جامد محلول. 80

5–4- ميزان پ هاش ميوه 81

5-5- سفتي بافت ميوه 81

5-6- ميزان فلاونوئيد. 95

5-7- ميزان آنتوسيانين.. 83

5-8- وزن خشك ميوه 83

نتيجه گيري كلي.. 85

پيشنهادات… 86

منابع فارسی.. 100

منابع انگلیسی.. 89

چكيده انگليسي………. 93

چکیده

شلیل با نام علمی prunuspersica.bath درختی از خانواده گل سرخ و زیرخانواده پرونوییده و جنس پرونوس می باشد. شلیل نوعی هلواست که توسط جهش رویشی در یکی از ژن های هلو به وجود آمده می باشد. هدف از این پژوهش مطالعه غلظت های مختلف سولفات روی، اسیدبوریک و پوتریسین و زمان های مختلف اندازه گیری بر روی بعضی خصوصیات فیتوشیمیایی و انبارمانی شلیل رقم كيوتا بود. اين آزمايش به صورت فاكتوريل با 2 فاكتور زمان در 5 زمان ( 5، 10، 15، 20 و 25 روز) و غلظت در 7 سطح ( شاهد، 2 گرم در ليتر سولفات روي، 5 گرم در ليتر سولفات روي، 2 گرم در ليتر اسيد بوريك، 5 گرم در ليتر اسيد بوريك، 2 پي پي ام و 5 پي پي ام پوترسين ) در قالب طرح كاملا تصادفي با 3 تكرار در سال 1392 در مركز تحقيقات كشاورزي شهرستان شاهرود انجام گرفت. سبدهای میوه در طول مدت انجام آزمایشات مربوط به پژوهش در سردخانه و در دمای یک درجه سانتیگراد و رطوبت 90% نگهداری شدند. اندازه گیری صفات آزمایشی هر 5 روز یک بار انجام گردید. صفاتی که مورد مطالعه قرار گرفتند شامل وزن ترمیوه، وزن خشک میوه، میزان اسید میوه، درصد مواد جامد محلول موجود در میوه، میزان پ هاش میوه، سفتی بافت، مقدار فلاونویید و مقدار آنتوسیانین بود. نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد که تاثیر زمان و غلظت های مختلف عناصر غذایی بر درصد مواد جامد محلول و مقدار اسید میوه در سطح 1 درصد، و تاثیر آن در مقدار ` پ هاش میوه درسطح 5 درصد معنی دار بود. در صورتیکه در مقدار آنتوسیانین و سفتی بافت میوه و وزن تر میوه اختلاف معنی داری بین غلظت های مختلف نظاره نگردید. همچنین ضرایب همبستگی بين صفات نشان داد كه بین صفات وزن تر و خشک میوه ارتباط مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد و همچنین بین سفتی بافت با میزان اسید میوه، درصد مواد جامد محلول با وزن خشک میوه و سفتی بافت با میزان اسید میوه ارتباط منفی و معنی داری در سطح یک درصد وجود داشت.

واژه های کلیدی: شلیل، سولفات روی، اسید بوریک، پوترسین، خصوصیات فیتوشیمیایی

1-1- مقدمه

هر بشر برای فعالیتهای روزانه خود به2300–2600کیلوکالری انرژی نیازدارد. میوه هاوسبزیها به علت دارا بودن کربوهیدرات، چربی وپروتئین قادربه تامین انرژی موردنیاز بشر هستند.زیرا ارزش کالری میوه ها و سبزیهابین 5الی 150کیلوکالری در 100 گرم ماده غذایی می باشد. میوه هاوسبزیها علاوه برترکیبات انرژی زادارای انواع املاح معدنی وویتامین ها نیزهستندوازاین نظردر حفظ تعادل غذایی بشر وجلوگیری ازسوء تغذیه تأثیر مهمی دارند( جلیلی مرندی، ر. 1374 ).

فیزیولوژی پس ازبرداشت علمی می باشد که تغییرات متابولیکی رادربافتهای گیاهی یاجداشدن ازگیاه مادری ودر پی توزیع و نگهداری تاهنگام مصرف مطالعه می گردد. این دانش با گیاه ونیز اندامهای گیاهی مثل دانه ها، میوه ها، سبزیها، گلهای بریده، قلمه، نهال وقارچ های خوراکی مرتبط می باشد که البته دراین بین میوه هاوسبزیهای تازه ازاهمیت بیشتری برخوردارهستند( جلیلی مرندی، ر. 1373). ازسال 1994-1970میلادی تولیدسبزی ومیوه 50 درصد افزایش داشته می باشد. تأثیر عمده سبزیهاومیوه ها درتامین ویتامین ها ومواد معدنی موردنیازانسان می باشددرصورتیکه میوه ها وسبزیهادرتامین انرژی تأثیر پررنگی راندارند.علاوه برتامین ویتامین هاواملاح دارای ترکیبات دیگری به نام متابولیت های ثانویه هستند که تأثیر آنهاایجادتنوع دررژیم غذایی می باشد( ایران منش ، م . و ملک یارند ، م 1390 ).

معضلات میوه هاوسبزیها این می باشد که درصد آب آنهابالاست درواقع درحدود80 درصد حاوی آب می باشندبنابراین فسادپذیر هستند. بین25–85 درصد میوه ها وسبزیهابعدازبرداشت ازبین می روندکه این میزان درکشورهای درحال توسعه بیشترازکشورهای توسعه یافته می باشد وهمین امراهمیت فیزیولوژی پس ازبرداشت رابیشتر مشخص می کند( رسول زادگان ی، 1371 ).

اهمیت پرورش محصولات باغی به ویژه بعدازجنگ جهانی اول دراثرپیشرفت علم وتکنولوژی واضح گردید.زیرابه ارزش غذایی واهمیت میوه هاوسبزیهادرسلامتی بشر پی برده گردید. یکی از معضلات عمده درمسیرتولید وعرضه محصولات باغبانی ضایعات پس ازبرداشت اینگونه محصولات به دلیل عدم آشنایی به علم برداشت وحمل و نقل آنها می باشد( جلیلی مرندی ، ر .1388 ).

-2-1شلیل

-1-2-1تاریخچه شلیل

اولین بار که به زبان انگلیسی به شلیل تصریح شده می باشد در سال 1616 بوده می باشد. اما احتمالا در مراکز شرقی و مرکزی آسیا که هلو بومی آن مناطق می باشد قدمت بسیار بیشتری دارد. وزارت کشاورزی ایالات متحده به گونه رسمی برای اولین بار در 1906 میلادی به شلیل تصریح نمود. اما تعدادی از مقالات روزنامه های دوران استعمار آمریکا قبل از آن به شلیل تصریح کرده بودند. به عنوان مثال شماره 28 مارس  1768 میلادی یعنی قبل از استقلال ایالات متحده، روزنامه “نیویورک گزت” (New York Gazette) از مزرعه ای در جامائیکا نام برده می باشد که در آن شلیل کشت می شده می باشد (Halverson, 1996).  تا مدتها تصور بر این بود که احتمالا شلیل دورگ بین هلو و آلو می باشد، اما بعدها مشخص گردید که شلیل نوعی هلو می باشد که توسط جهش رویشی(vegetative mutation) در یکی از ژن های هلو ایجاد شده می باشد. این ژن، ژنی متواتر می باشد که سبب می گردد این جهش نه یک بار، بلکه بارها از جهش جوانه روی درخت هلو ایجاد گردد. مطالعات ژنتیکی متعددی نشان داده می باشد که شلیل به دلیل بروز یک ژن مغلوب تولید می گردد و پوست کرک دار هلو آلل غالب می باشد (Crisosto, 1994).  

– مشخصات گیاهشناسی شلیل

شلیل با نام علمی prunuspersica.bath درختی از خانواده گل سرخ و زیرخانواده پرونوییده و جنس پرونوس می باشد. شلیل نوعی هلواست که توسط جهش رویشی در یکی از ژن های هلو به وجود آمده می باشد و در نتیجه این جهش کرکهای روی میوه از بین رفته و رنگ و عطرو طعم خاص در آن ایجاد کرده می باشد. در میوه های هسته دار مانند شلیل برون بر و میان بر آنها گوشتی می باشد اما درون بر میوه سفت و چوبی بوده و دانه را احاطه می کند. درون برسفت و سخت را همراه با دانه داخل آن هسته می نامند. شلیل تا عرض جغرافیایی 50درجه شمالی و جنوبی رشد می کند و در عرض های بالاتر اندام های رویشی و زایشی این درختان سرمارا تحمل نمی کند. شلیل بسته به رقم به 400 تا 1000 ساعت سرما بین 0 تا 7 درجه سانتیگراد برای بر طرف شدن خواب فیزیولوژیکی نیاز دارد( اثنی عشری ؛م . و زکایی خسروشاهی ؛ م . ر .1387 ) .

-4-2-1سطح زیر کشت هلو و شلیل در ایران

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سطح زیر کشت هلو و شلیل در کشور 71073 هکتار بوده که 574958 تن محصول از این سطح برداشت می گردد( بی نام 1389 ).

-5-2-1استان هایی که در ایران شلیل پرورش می دهند

مهمترین استانهای تولیدکننده شلیل درایران شامل استانهای تهران، مازندران، گلستان، قزوین، فارس، اردبیل، مرکزی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، سمنان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان رضوی، کرمان وکرمانشاه می باشد( بی نام 1389 ).

-6-2-1مسائل و معضلات پرورش شلیل در ایران

در مناطق پرورش شلیل همواره سرما مسئله ساز بوده می باشد. یکی دیگر از معضلات عمده پرورش دهندگان شلیل عدم دسترسی به ارقام جدید و پر محصول و بهره گیری از ارقام ناشناخته می باشد که میزان تولید، بازارپسندی و کیفیت محصول آنها کم می باشد(جلیلی مرندی ؛ ر . 1389 ).

-7-2-1ارقام مختلف شلیل

ارقام مختلف شلیل عبارتنداز: کیوتا، ایندیپندنس، ایتارگلد، استارک سانگلو، سانکینگ، شبرنگ کرج، قرمز پاییزه مشهد، وینبرگر، وگا، اوریون، جی اوایا، نکتارد6، استارک ردگلد، فانتاسیا، سان میست، سان ریکر و سان کرست .(Sarig, 1996)

-8-2-1ویتامین ها و املاح موجود در شلیل

در هلو و شلیل 87 درصد قسمت خوراکی میوه را آب تشکیل داده می باشد. میوه شلیل دارای طبیعت سرد وترمی باشد و حاوی ویتامین های A – B – Cقند و املاح معدنی می باشد( جزایری ، 1388 ).

-9-2-1ترکيب مواد مغذي در شليل

قند – 13 درصد

اسيدهاي آلي – 5 / 1 درصد

پکتين – 1 درصد

پروتئين –1/1 درصد

ويتامين آ – 8 ميلي گرم

ويتامين سي – 12 ميلي گرم

فسفر – 40 ميلي گرم

کلسيم –8/0ميلي گرم

منيزيم – 14/5 ميلي گرم (جلیلی مرندی، ر. 1389 ).

-10-2-1ترکیبات شیمیایی شلیل

ترکیبات شیمیایی عبارت می باشد از گروهی ازمواد شیمیایی که از 2 یا چند عنصر شیمیایی مختلف که بوسیله پیوند شیمیایی مختلف به هم متصل شده اند و می توانند به وسیله واکنش شیمیایی به مواد ساده تری تبدیل گردند . ترکیبات شیمیایی مختلف ساختمان شیمیایی مختلفی دارند.به بیانی دیگر هر ترکیب نسبت اتمی یکسانی دارد که باعث این می گردد که به صورت خاصی به وسیله پیوند شیمیایی آرایش یابد. ترکیبات شیمیایی ممکن می باشد به صورت ترکیب مولکول ها باشد که در این صورت مولکول ها با پیوند کوالانسی در کنار هم قرار می گیرند، هم چنین ممکن می باشد به صورت املاح باشند که در این صورت به وسیله پیوند یونی با هم پیوند پیدا می کنند. گل و مغز هسته شلیل دارای آمیگدالین می باشد و برگ ها و شاخه های شلیل دارای آمیگدو نیتریل و فلاوونول گلیکوسید می باشند( Galston1990 ).

تعداد صفحه :124

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com