دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد حقوق : « شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه »

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (MA)

رشته حقوق خصوصي

عنوان:

« شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه »

استاد راهنما : آقاي دكتر باقي زاده

استاد مشاور : آقاي دكتر بهنيانفر

سال : 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

« فهرست مطالب »

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چكيده ………………………………………………………………………………………………………………..  1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………  2

فصل اول : شناخت مهريه و كاركردهاي آن ……………………………………………………….  6

1-1: كليات ………………………………………………………………………………………………………..  7

1-1-1: تبيين مفهوم مهر ………………………………………………………………………………………….  7

1-1-1-1: مهر در لغت …………………………………………………………………………………………..  7

1-1-1-2: تعريف مهر در فقه …………………………………………………………………………………..  8

1-1-1-3: تعريف مهر در قانون مدني و دكترين ……………………………………………………………  9

1-1-2: تاريخچه مهريه …………………………………………………………………………………………..  10

1-1-2-1: مهر در قانون حمورابي …………………………………………………………………………….  10

1-1-2-2: مهريه در دوران مغول ………………………………………………………………………………  11

1-1-2-3: مهريه در حقوق زرتشتي …………………………………………………………………………..  11

1-1-2-4: مهر در عربستان قبل از اسلام …………………………………………………………………….  12

1-1-2-5: مهريه در حقوق اسلام ……………………………………………………………………………..  13

1-1-3: ماهيت مهريه ……………………………………………………………………………………………..  14

1-1-4: فلسفه تشريع مهريه …………………………………………………………………………………….  15

1-2: مبناي فقهي مهريه …………………………………………………………………………………………  16

1-2-1: وجوب مهر در قرآن ……………………………………………………………………………………  16

1-2-2: وجوب مهر در روايات ………………………………………………………………………………..  17

1-3: كاركردها وآثار اقتصادي و اجتماعي مهريه ……………………………………………………….  18

1-3-1: مهريه مكمل سهم الارث زوجه ………………………………………………………………………  18

1-3-2: مهريه وثيقه اي پیش روی طلاق ………………………………………………………………………  18

1-3-3: مهريه بيمه اجتماعي و تامين آتيه زوجه ……………………………………………………………  19

1-3-4: مهريه مزد فعاليت هاي زوجه در دوران زوجيت ………………………………………………..  19

1-4: موضوع، شرايط و ميزان مهريه ……………………………………………………………………….  19

1-4-1: موضوع مهر ………………………………………………………………………………………………  19

1-4-2: شرايط مهر ……………………………………………………………………………………………….  20

1-4-2-1: ماليت داشتن ………………………………………………………………………………………….  20

1-4-2-2: قابل تمليك بودن ……………………………………………………………………………………  20

1-4-2-3: معلوم بودن ……………………………………………………………………………………………  21

1-4-2-4: قدرت بر تسليم ……………………………………………………………………………………..  21

1-4-2-5: معين بودن …………………………………………………………………………………………….  21

1-4-2-6: منفعت عقلايي و مشروع ………………………………………………………………………….  22

1-4-2-7: موجود بودن ………………………………………………………………………………………….  22

1-4-2-8: ملك شوهر بودن …………………………………………………………………………………….  22

1-4-3: مقدار مهريه ………………………………………………………………………………………………  23

1-5: اقسام مهريه و شرايط آنها در فقه و قانون مدني …………………………………………………  23

1-5-1: مهرالمسمي ……………………………………………………………………………………………….  24

1-5-2: مهرالمثل …………………………………………………………………………………………………..  24

1-5-2-1: مواردي كه زن مستحق مهرالمثل مي گردد ………………………………………………………  24

1-5-3: مهرالمتعه ………………………………………………………………………………………………….  25

1-5-3-1: تفاوت مهرالمتعه با مهرالمثل ……………………………………………………………………..  25

1-5-3-2: شرايط مهرالمتعه …………………………………………………………………………………….  25

1-5-4: مهرالسنه …………………………………………………………………………………………………..  26

1-5-5: مفوضه المهر ……………………………………………………………………………………………..  26

1-6: لزوم ذكر مهر در نكاح ………………………………………………………………………………….  27

1-6-1: اقسام نكاح ……………………………………………………………………………………………….  27

1-6-2: لزوم ذكر مهريه در نكاح دائم ………………………………………………………………………..  27

1-6-3: لزوم ذكر مهريه در نكاح موقت ……………………………………………………………………..  27

1-7: مدت مهريه ………………………………………………………………………………………………..  27

1-8: انواع مهر از لحاظ زمان پرداخت …………………………………………………………………….  28

1-8-1: مهريه حال ………………………………………………………………………………………………..  28

1-8-2: مهريه مؤجل ……………………………………………………………………………………………..  28

1-8-3: مهريه عندالمطالبه ……………………………………………………………………………………….  29

1-8-4: مهريه عندالاستطاعه ……………………………………………………………………………………..  29

1-9: حق امتناع يا حق حبس …………………………………………………………………………………  29

1-9-1: حق امتناع در مهر حال …………………………………………………………………………………  29

1-9-2: حق امتناع در مهر مؤجل ………………………………………………………………………………  30

1-9-3: حق امتناع در نظر فقها …………………………………………………………………………………  30

1-10: ارتباط تعيين مهر و صحت عقد …………………………………………………………………….  31

1-11: دين …………………………………………………………………………………………………………  31

1-11-1: مفهوم و سبب دين ……………………………………………………………………………………  31

1-11-2: اقسام دين از جهت وجود اجل در فقه …………………………………………………………..  32

1-11-2-1: دين حال …………………………………………………………………………………………….  32

1-11-2-2: دين مؤجل ………………………………………………………………………………………….  32

1-11-3: اركان دين ………………………………………………………………………………………………  32

1-11-3-1: توجيهاتي در باب اثبات ركن نبودن اجل در دين ………………………………………….  33

1-11-3-1-1: تاثير ركن بودن اجل در دين حال ………………………………………………………….  33

1-11-3-1-2: امكان اسقاط اجل از سوي دائن …………………………………………………………….  33

1-11-3-1-3: اثر فوت مديون در حال شدن دين …………………………………………………………  33

1-12: تاجيل در دين و مهريه ………………………………………………………………………………..  34

1-12-1: نظر فقها در مورد معلوم بودن اجل پرداخت در بيع با ثمن مؤجل …………………………  34

1-12-2: آيا شرط عندالاستطاعه بودن مهريه نيز به معني تاجيل می باشد؟ ………………………………..  34

1-12-2-1: مهريه مؤجل به اجل نامعلوم…………………………………………………………………….. 35

1-12-2-2: جهل به شرط بر مي گردد نه به مهر …………………………………………………………..  35

1-12-2-3: مهلت متعارف براي تاديه مهر در شرط عندالاستطاعه ……………………………………..  35

1-13: عندالاستطاعه و مهلت عرفي ………………………………………………………………………..  36

1-13-1: معناي دين عندالاستطاعه …………………………………………………………………………….  36

1-13-2: التزام شوهر به پرداخت مهر ………………………………………………………………………..  36

1-13-3: احتمالاتي در تبيين مفهوم عندالاستطاعه ………………………………………………………….  36

1-13-3-1: اعسار زوج ………………………………………………………………………………………….  36

1-13-3-2: التزام به تاديه منوط به استطاعت زوج …………………………………………………………  37

1-14: عندالاستطاعه و تعليق تحقق مهريه ………………………………………………………………..  37

1-14-1: معلق بودن اصل دين …………………………………………………………………………………  37

1-14-2: معلق بودن التزام به تاديه …………………………………………………………………………….  38

1-15: اعتبار مهريه عندالاستطاعه غير متعارف …………………………………………………………..  38

1-15-1: توافق زوج بر پرداخت مهريه غير متعارف ………………………………………………………  38

1-15-2: عدم امكان اجراء تعهد نا متعارف ………………………………………………………………….  38

1-15-3: عدم قدرت بر تسليم در تعهدات جزئي ………………………………………………………….  38

1-15-4: عدم قدرت بر تسليم در تعهدات كلي ……………………………………………………………  39

1-15-5: نظر حقوقدانان درمورد قدرت تسليم به موضوع تعهد ………………………………………….  39

1-15-6: قدرت بر انجام تعهدي كه عرفاً قابل انجام باشد ……………………………………………….  40

1-15-7: اجراي تعهد بطور مطلق منتفي باشد ………………………………………………………………  40

1-15-8: نداشتن قصد انشاء در تعهد …………………………………………………………………………  40

1-16: تاثير فوت مديون بر دين مؤجل و عندالاستطاعه ………………………………………………  40

1-17: تنقيح مفهوم عندالاستطاعه ……………………………………………………………………………  41

1-18: تاثير مطالبه در لازم التاديه شدن ديون …………………………………………………………….  42

1-18-1: از نظر فقه ………………………………………………………………………………………………  42

1-18-2: از نظر قانون ……………………………………………………………………………………………  44

1-18-3: عندالاستطاعه مانع اجراي مهريه ……………………………………………………………………  45

فصل دوم: آثار و نتايج شرط عندالمطالبه وعندالاستطاعه درمهريه ……………………….  46

2-1: شروط ضمن عقد ازدواج ……………………………………………………………………………..  47

2-1-1: معناي شرط ………………………………………………………………………………………………  47

2-1-2: معناي شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………..  47

2-1-3: اقسام شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………….  48

2-1-3-1: شروط صحيح در عقد نكاح ………………………………………………………………………  48

2-1-3-2: شروط باطل و غير مبطل …………………………………………………………………………..  48

2-1-3-3: شروط باطل و مبطل ………………………………………………………………………………..  49

2-2: ارتباط و وابستگي شرط به عقد ……………………………………………………………………….  50

2-3: شرط پرداخت مهريه عندالمطالبه …………………………………………………………………….  52

2-3-1: قدرت بر تسليم مهر در مهريه حال يا عندالمطالبه ……………………………………………….  53

2-4: شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه ………………………………………………………………….  53

2-4-1: پرداخت مهريه در زمان استطاعت …………………………………………………………………..  53

2-4-2: عدم تعيين زمان استطاعت و پرداخت در شرط عندالاستطاعه …………………………………  53

2-4-3: انواع شرط عندالاستطاعه در مهريه …………………………………………………………………..  54

2-4-4: عندالاستطاعه بعنوان شرط ضمن عقد ………………………………………………………………  54

2-4-5: دليل مخالفين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه …………………………………………………….  55

2-4-6: دليل موافقين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه ……………………………………………………..  55

2-5: تفاوت عندالمطالبه بودن پرداخت با عندالاستطاعه بودن آن …………………………………..  56

2-5-1: ماهيت عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن پرداخت ……………………………………………..  56

2-5-2: بار اثبات در شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه ……………………………………………  56

2-5-3: امكان بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت ……………………………………………..  57

2-6: نحوة مطالبه مهريه در صورتي كه مهريه عندالمطالبه باشد ……………………………………  57

2-6-1: ثبوت حكم اعسار زوج ………………………………………………………………………………..  58

2-6-2: اقسام اعسار و احكام آنها …………………………………………………………………………….  58

2-6-3: معيار تقسيط مهريه در حكم اعسار نسبي ………………………………………………………….  58

2-6-4: انتقادات وارد بر صدور حكم اعسار توسط دادگاه ها …………………………………………..  58

2-6-5: انتقادات وارد بر قسط بندي حكم اعسار ………………………………………………………….  58

2-6-6: نظر فقها در مورد اعسار ……………………………………………………………………………….  59

2-6-7: اعسار و مشكلات در پرداخت مهر …………………………………………………………………  59

2-6-8: قدرت بر تسليم مهر در مهريه هاي غير عقلايي ………………………………………………….  60

2-7: مشكلات در وصول و اجراء مهريه در صورتي كه عندالاستطاعه باشد …………………..  60

2-7-1: وصول مهريه عندالاستطاعه از طريق اداره اجراي اسناد رسمي ………………………………..  60

2-7-2: وصول مهريه عندالاستطاعه از طريق تقديم دادخواست به محاكم قضايي …………………..  61

2-8: احتمالاتي در مورد موقعیت شرط «عندالاستطاعه» در توافق مربوط به مهريه و اشكالات وارد بر آنها         61

2-8-1: به تاخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه و اشكالات آن …………………  61

2-8-1-1: غرري شدن توافق …………………………………………………………………………………..  61

2-8-1-2: جهالت در اجل از نظر فقها در شرط عندالاستطاعه ………………………………………….  64

2-8-1-3: نامشخص بودن زمان اجراي تعهد در مهريه عندالاستطاعه ………………………………….  64

2-8-2: تاكيدي بودن شرط عندالاستطاعه …………………………………………………………………….  65

2-8-2-1: عدم بهره گیری زوجه از حق حبس در مهريه مؤجل و عندالاستطاعه ………………………..  66

2-8-2-2: عدم وجود حق حبس در مهريه عندالاستطاعه بدليل بطلان مهرالمسمي و مهرالمثل….. 66

2-8-3: اسقاط حق مطالبه بموجب شرط عندالاستطاعه ……………………………………………………  66

2-8-3-1: لزوم تعيين كردن وقت براي مطالبه مهريه ……………………………………………………..  67

2-8-3-2: سقوط دائم مهريه ……………………………………………………………………………………  67

2-8-3-3: سقوط حق مطالبه ثمن از نظر آيت اله سيستاني ………………………………………………  67

2-8-3-4: درج كردن قيد عندالاستطاعه در عقد با توافق طرفين ……………………………………….  67

2-8-3-5: زوال عنوان تعهد …………………………………………………………………………………….  68

2-9: مسائل مورد بررسي در پرداخت مهريه بصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه ايران …………………………………………………………………………………………………………………………  68

2-9-1: حق حبس در مهريه عندالمطالبه ……………………………………………………………………..  68

2-9-1-1: حق حبس در مهريه عندالمطالبه از نظر قانوني ………………………………………………..  68

2-9-1-2: حال بودن مهريه در ماده 1085 قانون مدني ……………………………………………………  68

2-9-1-3: حق يا حكم بودن ماده 1085 قانون مدني ………………………………………………………  68

2-9-1-4: ماهيت حبس در عقد نكاح ………………………………………………………………………..  69

2-9-2: حق حبس در مهريه عندالاستطاعه …………………………………………………………………..  69

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-9-2-1: حق حبس با مراجعه به آیات قرآن و احادیث و ادله فقهی ………………………………..  69

2-9-2-2: قاعده « تعجيل في المؤجل قبيح » ……………………………………………………………….  70

2-9-2-3: توافق در نحوه پرداخت مهر به صورت عندالاستطاعه و فقدان حق حبس ………………  70

2-9-3: درج شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح براي پرداخت مهريه …………………………………..  71

2-9-3-1: شرط ممتنع در پرداخت مهريه عندالاستطاعه ………………………………………………….  71

2-9-3-2: شرط اجل بودن مهريه عندالاستطاعه …………………………………………………………….  72

2-9-3-3: دلالت شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه ( تصريحي ، ضمني ) …………………………  72

2-9-3-4: صحت شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح ………………………………………………………  72

2-9-3-5: شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح «شرط اجل مستقبل، ايجابي، سلبي» …………………..  73

2-9-4: پذيرش حق حبس در مهريه عندالاستطاعه نقض غرض قانونگذار …………………………..  73

2-9-4-1: توافق در قوانين تكميلي فراتر از قانون …………………………………………………………  74

2-9-5: دلايل عدم پذيرش حق حبس در مهريه عندالاستطاعه ………………………………………….  74

2-9-5-1: مهريه عندالاستطاعه معلق مشروط ……………………………………………………………….  74

2-9-5-2: موافقت زوجه به تدريجي بودن وصول مهريه …………………………………………………  74

2-9-5-3: قائده يوم الاستحقاق در مهريه عندالاستطاعه …………………………………………………..  74

2-9-5-4: قبول شرط عندالاستطاعه ، تسامح ، اعمال حق حبس دريغ ………………………………..  75

2-9-5-5: اساس و هدف درج شرط عندالاستطاعه در عقد ……………………………………………..  76

2-9-5-6: محدوديت دامنة اجراي حق حبس و التزام به عقد نكاح ……………………………………  76

2-9-5-7: موقوف بودن اجل در مهريه عندالاستطاعه ……………………………………………………..  77

2-9-5-8: تعيين اجل در دين ………………………………………………………………………………….  77

2-9-5-9: ملاك حق حبس در عقود …………………………………………………………………………  77

2-9-5-10: اصل عدم امکان بهره گیری مجير از اسبابی که با اجازه اعطاء شده منافات دارد …………  77

2-10: نظريه غلط باطل بودن شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهريه ……………………………..  78

2-11: فتاواي مراجع عظام تقليد در مورد حق حبس در مهريه عندالاستطاعه …………………..  80

2-12: فتاواي مراجع عظام تقليد در مورد مهريه عندالمطالبه پس از تقسيط شدن ……………..  82

2-13: اختلاف ديدگاه بين حقوقدانان در مقتضاي ذات بودن تمكين در عقد نكاح ……………  83

2-14: تعديل مهريه به نرخ روز وقتي كه شرط عندالاستطاعه قيد شده ………………………….  83

2-14-1: رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه درمهریه عندالاستطاعه ……………..  84

2-14-2: تضییع مهریه به نرخ روز وقتی که شرط عندالاستطاعه قید شده …………………………….  85

2-14-3: نحوه امكان مطالبه و وصول مهريه عندالاستطاعه ازمحل ترك زوج متوفي ………………..  85

2-14-4: وضعيت مهريه در صورت فوت زوجه قبل از زوج …………………………………………..  86

2-14-5: مشكلات مهر عندالمطالبه پس از طلاق ………………………………………………………….  87

2-15: قسيم بودن مهريه عندالمطالبه يا عندالاستطاعه ………………………………………………….  87

نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………. 90

ارائه پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 92

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………..  94


چکيده :

مهريه در عين حال كه از نظر شرعي و قانوني از اركان عقد نكاح دائم محسوب نمي گردد، ولي در عرف كنوني يكي از اصلي ترين مباحث نكاح قرار گرفته و تاثير آن در شروع زندگي و ادامه آن به حدي می باشد كه نگاه همه مردم به موضوع مهريه جنبه شخصي پيدا كرده، خواسته يا ناخواسته زوج به دنبال راهي می باشد كه در موقع لزوم بتواند با اتکا به آن از پرداخت مهريه فرار كند و زوجه به دنبال راهي می باشد كه در صورت نياز در جهت وصول مهريه دچار مسائل و مشكلات دادگاهي نگردد به هر تقدير اين طرز نگاه مردم و مشكلاتي كه در اثر مهريه هاي زياد به زندگي ها وارد شده و آمار زياد زندانيان مهريه، مسئولين سازمان ثبت را به تكاپو واداشت تا بتوانند قدمي در جهت جلوگيري از اثرات مهريه هاي زياد و زندگي بهتر زوجين بردارند، در همين زمينه دستورالعمل شمارة 53958/34/1 در تاريخ 7/11/1385 توسط رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور صادر و به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گرديد، متن بخشنامه بدين توضیح می باشد: سردفتران ازدواج مكلفند در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج درصورتيكه زوجين در نحوه پرداخت مهريه برعندالاستطاعه مالي زوج توافق نمايند بصورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند» بموجب این دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف شدند، مفاد دو شرط 13و14مندرج در نکاح‌نامه را برای زوجین و خانواده‌ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را بعنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند و بدینوسیله فرض «ممتنع بودن زوج» موجود در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیـت‌های مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. ولي به نظر میرسد قراردادن شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح اگر چه آمار زندانيان مهريه را كاهش مي دهد اما وصول مهریه را از نظر حقوقی مشکل می نماید و همچنین امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، نيز وجود نخواهد داشت.

به هر حال ما در اين رساله سعي داريم بعد از شناخت مهريه و كاركردهاي آن، شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه را از نظر فقهی و حقوقی مطالعه و به آثار و تبعات آنها در مهريه بپردازيم تا زوجين بتوانند با آگاهي بيشتر نسبت به فلسفه وجودي مهريه و شناخت اين دو شروط دست به انتخاب صحيح بزنند .

واژگان كليدي : مهريه، شرط ضمن عقد، عندالمطالبه، عندالاستطاعه، استطاعت، غرر

 

مقدمه :

خانواده بعنوان كوچكترين عضو و هسته مركزي اجتماع بشمار مي رود و قدرت و استحكام آن باعث استحكام ملت و سستي و تباهي در آن باعث انحطاط ملت خواهد گردید، ازينرو قانونگذار توجه خاصي به مسائل مربوط به خانواده داشته و قوانين و مقررات مربوط به آن از اهميت خاصي برخوردار بوده و تدوين قانون در اين عرصه نياز به دقت اقدام زيادي دارد. از طرف ديگر هدف اصلي از عقد ازدواج و تشكيل خانواده آثار مالي آن نيست، گرچه آثار مالي را هم بدنبال دارد و يكي از مهمترين آثار مالي عقد ازدواج مهريه مي باشد، مهريه در حقوق ايران برگرفته از مذهب و سنت می باشد و علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مهر اظهار شده‏ می باشد ولي به تازگي مهريه از فلسفه اصلي خود فاصله گرفته و تعيين مهريه هاي سنگين بين مردم متداول گشته و ازدياد آن وسيله اي براي فخر فروشي زن يا به اهرم فشاري از طرف زن به مرد هنگام بروز اختلاف تبديل شده می باشد. متاسفانه تعيين مهريه هاي سنگين بدون در نظر گرفتن توانايي مرد در پرداخت روابط مالي و غيرمالي خانواده را دچار مشكل مي كند و رغبت جوانان را براي ازدواج كاهش مي دهد و در نتيجه عواقب ناگواري براي اجتماع بدنبال دارد از طرفي به دليل هنگفت بودن، مرد هیچگاه قادر به پرداخت آن نيست و يا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان اداء دارد به نحوي طفره مي رود. يکي از عوامل استقبال زوجين از تعيين مهريه هاي سنگين، فقدان ديدگاه درست درمورد ماهيت و تأثیر مهر می باشد. اميد می باشد رساله حاضر در شناخت درست از فلسفه وجودي مهر و بهره گیری صحيح از شروط ضمن عقد و آگاهي از شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهريه و كاهش ميزان مهر مؤثر افتد.

الف : بيان مساله

حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه‌های مربوط به حقوق خانواده، اهمیت پرداختن به موضوع «شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهريه» و شناخت صحيح آنها را مضاعف می کند. از طرفي تعيين مهريه در حال حاضر دچار تغييرات زيادي شده و در عرف امروزي تعيين مهريه هاي سنگين معمول شده كه به قصد سلب حق طلاق از جانب مرد يا تضميني براي خوشبختي زوجه يا براي الزام مرد به طلاق تعيين مي شوند كه در نهايت بدليل عدم قدرت پرداخت از جانب زوج، باعث بازداشت زوج و افزایش آمار زندانیان غیرمجرم گردیده و تبدیل به یک معضل اجتماعی شده می باشد.              در صورتي كه بسيار ديده مي گردد مردي كه قصد طلاق همسر خود را دارد با فشارهاي روحي زن را وادار به بخشش مهريه نموده و در اقدام نه تنها تعيين مهرية سنگين ضمانتي براي ادامه زندگي مشترك نبوده، بلكه خود باعث بروز اختلافاتي بين زوجين گشته می باشد. از سوي ديگر مهر سنگين نمي تواند دليلي برالزام مرد به طلاق باشد، زیرا پرداخت مهر قواعد خاص خود را دارد و طلاق هم از قوانين خاص خود پيروي مي كند. شايد در اينجا بتوان گفت بايد در قوانين راجع به ازدواج تغييراتي داده گردد تا با روح زمانه سازگار باشد. ازاين‌رو بررسي همه جانبة اين موضوع به مقصود ريشه‌يابي مسأله و ارائه راه‌حل‌هاي ممکن جهت كنترل مهريه هاي سنگين ضروري می باشد تا بتوانيم برخي معضلات مربوط به مهريه هاي سنگين و وصول آن در جامعه امروزي را حل كنيم.

ب : پيشينة تحقيق

تاريخچه مهر را نمي توان بطور كامل در ايران مورد مطالعه قرار داد زیرا منابعي كه از دوران قديم به دست ما رسيده محدود مي باشد و در همان منابع هم بطور اجمالي در مورد مهريه و شرط ضمن عقد نكاح نوشته شده می باشد ولي در سالهاي اخير نويسندگان بزرگي در مورد مهريه كتب و مقالات رسمي نوشته اند و از جهات و زواياي گوناگونِ مهريه تحليلاتي صورت گرفته، مانند مقاله اي با عنوان «مهريه عندالاستطاعه می باشد» نوشته رضا تاجگر و مقالات ديگر با عناوين گوناگون كه هر كدام به موضوعاتي از مهر پرداخته اند ولي تا آنجا كه اينجانب جستجو نموده ام كار پايان نامه اي و دانشجويي در مورد مهريه و شروط ضمن عقد نكاح تحت عنوان «شرط عندالاستطاعه و مقايسه آن با شرط عندالمطالبه» صورت نگرفته می باشد .

ج : سوالات تحقيق

  • مفهوم عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن دين يا مهريه چيست؟
  • چه تفاوتهايي بين شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهريه هست؟
  • شرط عندالاستطاعه در مهريه تا چه حد توانسته در حل مشكلات ناشي از ازدياد مهريه مؤثر باشد؟

د : فرضيه ها

  • ممکن می باشد مطالبه دین به زمانی بعد از تحقق دین موکول گردد یا استطاعت مدیون در هنگام عقد از نظر طرفین محرز نشود و تحقق آن موکول به آینده گردد.
  • شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه هم در ماهيت و هم در بار اثبات تفاوتهاي عمده اي دارند.
  • شرط عندالاستطاعه در مهريه داراي مسائل و مشكلاتي می باشد كه در نهايت با استقبال خانواده ها و زوجين روبرو نشده می باشد .

ذ : ضرورت، اهميت و اهداف تحقيق

حساسيت اجتماعي راجع به مسائل مربوط به ازدواج و مهريه، اهميت پرداختن به موضوع مهريه و شروط ضمن عقد نكاح را مضاعف مي كند. محكوميت هاي مالي زوج ها بدليل عدم پرداخت مهريه و به زندان افتادن آن ها به يك معضل اجتماعي تبديل شده و همچنين گراني مهريه باعث كاهش آمار ازدواج گشته؛ پس بايد چاره اي انديشيد و به خانواده ها آموزش داد كه گراني مهريه ربطي به خوشبختي زوجه ندارد. اين رساله هم اهدافي دارد كه هدف اصلي آن پژوهش و بررسي فقهي، حقوقي شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه و همچنين كمك به اصلاح قوانين موجود در كشور در راستاي ساماندهي خانواده و حاكميت عدالت و كنترل بر مهريه هاي سنگين در جامعه مي باشد .

ر : روش تحقيق

اين پايان نامه يك تحقيق نظري مبني بر روش كتابخانه اي می باشد كه با مطالعه كتب و منابع اصلي و فرعي از متقدمين و متاخرين و جستجوي مقالات درج شده از مجلات تخصصي و منابع فقهي و ماده قانوني آئين دادرسي مدني و جستجو در سايت هاي اينترنتي و فيش برداري از آنها و جمع آوري مطالب و مرتب كردن و دسته بندي در هر فصل صورت گرفته می باشد. اين پژوهش از نظر هدف از نوع علمي، كاربردي و از لحاظ روش انجام تحقيق توصيفي، اصولي و منطقي می باشد.

ز : ساختار تحقيق

با در نظر داشتن مسائل و مشكلات به وجودآمده در مورد موضوع تحقيق، اين رساله مشتمل بر 2 فصل تنظيم گرديده كه فصل اول آن با عنوان «شناخت مهريه و كاركردهاي آن» بطور اختصار شامل مباحثي از قبيل: كليات و مفاهيم ، اقسام و شرايط مهريه و انواع مهر از نظر زمان پرداخت و تأجيل در دين و مهريه مي باشد و فصل دوم آن با عنوان « آثار و نتايج شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهريه » و شامل مباحثي مانند: شروط ضمن عقد، ارتباط عقد با شرط ، تفاوت شرط عندالاستطاعه با عندالمطالبه ، مسائل و مشكلات قابل بررسي در مهريه عندالاستطاعه و فتاواي مراجع عظام و غيره مي باشد .

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :117 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***