فایل پژوهش: پایان نامه ارشد حقوق : راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش:خصوصی

عنوان:

راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت جدید و آثار آن بر قضا زدایی

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا غلامپور

استاد مشاور:

دکتر عبدالله خدابخشی

تابستان 92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

   

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                                                         1

فصل .اول کلیات

1-1-شناسايي موضوع                                                                                                                        3                                                                                                               1-2-اهميت وجايگاه تحقيق                                                                                                               3

1-3-سوالات تحقيق                                                                                                                          4    1-4-ضرورت پژوهش                                                                                                                       5

1-5-پيشينه پژوهش                                                                                                                        6

1-6-فرضیه                                                                                                                                    7

1-7-دشواري هاي كار                                                                                                                      8

فصل دوم- مروری بر ادبیات پژوهش

2-1- تحديد حدود املاك                                                                                                             10

2-1-1- تاریخچه وروش ثبت املاک                                                                                                  13

2-1-1-1- ثبت عادی (اختیاری)                                                                                                      13

2-1-1-1-1 – ويژگي ثبت عادي (‌اختياري )                                                                                       14

2-1-1-1-2- زمان اجراي ثبت عادي ( اختياري)                                                                                 14

2-1-1-2- ثبت عمومي (‌اجباري)                                                                                                   14

2-1-2- جايگاه تثبیت حدوداملاك                                                                                                   16

2-1-2-1- هدف ازتحديدحدوداملاك                                                                                              18

2-1-2-1-1- تحديدحدودبه تبعيت ازمجاورين                                                                                  18

2-1-2-1-2- اعتراض به حقوق ارتفاقي                                                                                        19

2-1-2-2-  زمان تحديدحدودعمومی املاك                                                                                      19

2-1-2-2-1- تحديدحدوداختصاصي                                                                                              19

2-1-2-2-2- املاكي بدون نيازبه انتشارآگهي تحديد                                                                           20

2-2-  ثبت جدید وکاداستر                                                                                                             20

2-2-1- ثبت جدید دراسناد رسمی                                                                                                   25

2-2-2-  ثبت جدید دراملاک                                                                                                          26

2-3-  قضازدايي                                                                                                                  28

2-3-1-  قضازدايي وجرم زدايي ازمنظرقانون اساسي وحقوق اداري                                                           29

2-3-1-1-  مطلق یانسبی بودن قضازدائي                                                                                         30

2-3-1-2- بايسته هاي قانون اساسي درامرقضا                                                                                   31

2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامي به مقوله دادگستري واختيارات و اجرايان                                                  31

2-3-1-2-2- مفهوم مرجعيت رسمي دادگاههاي رسيدگي به دعاوي                                                         31

2-3-1-2-3- قضازدايي قانون اساسي                                                                                               32

2-3-1-3-  قضازدايي وحقوق اداري                                                                                                32

2-3-2- قضازدايي درسازمان ثبت اسنادواملاك                                                                                     33

2-1-2-1- طرح کاداستر                                                                                                                36

2-3-2-2- مکانیزه کردن عملیات ثبت                                                                                              37

2-3-2-3- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق                                                                                         37

2-3-2-4- همسان سازی اصطلاحات در ادارات                                                                                   38

2-3-2-5- نظارت بربنگاه های مشاوره املاک                                                                                      38

فصل سوم – روش اجرای پژوهش

3-1-روش اجرای پژوهش                                             40

فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها

4-1-  بهره گیری از سیستم کاداستر                                                                                                     42

4-1-1-  جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر                                                                                 43

4-1-1-1- آثارجانمايي املاك برروي سيستم کاداستر                                                                          43

4-1-1-1-1- جلوگيري ازثبت ملك بصورت معارض                                                                         44

4-1-1-1-2-   جلوگيري ازثبت ملك خارج محدوده                                                                          45

4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقيق ملك دردرخواست صدورسندمالكيت                                                 46

4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالكيت قانون تعيين تكليف اراضي فاقدسند                                                46

4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالكيت اعياني (‌موضوع ماده 104 آئين نامه ثبت )                                      46

4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالكيت منازل روستايي ( بنيادمسكن )                                                     47

4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالكيت موضوع ماده 21 قانون ثبت                                                      47

4-1-1-1-2-2- ارزيابي املاك                                                                                                     48

4-1-1-1-2-2-1- ارزيابي املاك به جهت توثيق ملك نزدمراجع قضائي                                                               48

4-1-1-1-2-2-2- ارزيابي املاك به جهت ترهين                                                                                    48

4-1-1-1-2-2-3- ارزيابي املاك به جهت صدوراسنادمالكيت موضوع ماده21 قانون ثبت                                          48

4-1-1-2-  تاثيركاداستربراعمال حقوقي ثبت                                                                                                     49

4-1-1-2-2-  تحديدحدودماده 21 قانون ثبت                                                                                                   49

4-1-1-2-2- افراز                                                                                                                   50

4-1-1-2-3- درخواست تفكيك                                                                                                                     52

4-1-1-2-4-  تجميع املاك                                                                                                                           53

4-1-1-2-5- اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت                                                                                                  54

4-1-2- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر                                                                                           56

4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت                                           56

4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت                                                                                  56

4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالك براي اولين باردردفتراملاك وسامانه جامع املاك                                                       56

4-1-2-1-2 – 1 – درراستاي اجراي ماده 21 قانون ثبت                                                                                     56

4-1-2-1-2 –  2– قانون تعيين تكليف اراضي فاقدسندمالكيت                                                                            57

4-1-2-1-2 – 3– اجراي ماده 133 بنيادمسكن صدوراسنادمالكيت منازل روستايي                                                     57

4-1-2-1-2 – 4- ثبت مالكیت اعياني اجراماده 104 مكررآيين نامه قانون ثبت                                                        58

4-1-2-1-2 –  5– اجراي ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها                                                                      58

4-1-2-2-  ثبت اطلاعات مالكین از طريق ارسال اختصار معاملات باسیستم یکپارچه                                       59

4-2-بهره گیری دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت جدید                                                                                60

4-2-1- مزاياي ارسال اختصار معاملات با بهره گیری ازسیستم الکترونیکی                                                              63

4-2-1-1- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن اختصار معاملات                                                                          63

4-2-1-2- ارسال آنی اختصار معاملات                                                                                                    63

4-2-1-3- عدم تنظیم سندمعارض                                                                                                          64

4-2-1-4- کاهش هزینه ها                                                                                                                  64

4-2-2- مزایای دریافت اوراق بهاداربا بهره گیری از سیستم الکترونیکی                                                                 65

4-2-2-1- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار                                                                                                      65

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-2-2- عدم نیاز به تحریردستی                                                                                                   65

4-2-2-3- تهیه اوراق با در نظر داشتن نیاز                                                                                               66

4-2-3- مزایای بهره گیری ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی                                              67

4-2-3-1- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام                                                                   67

4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات                                                                                68

4-2-3-3- کاهش زمینه فساداداری                                                                                                68

4-2-3-4- کاهش هزینه ها                                                                                                         68

4-2-4-بهره گیری از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی)                                                                     69

4-2-4-1-محاسن بهره گیری از سامانه ثبت الکترونیک اسناد                                                              71

4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در بهره گیری از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی )                          74

4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض می باشد                                                      74

4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار  سامانه ثبت آنی مشهود می باشد                                                       76

4-2-4-2-3-ایرادات و نقدهای مختلف در بهره گیری از سامانه ثبت آنی                                                    77

4-2-5-پیشنهادات در ارتباط با ثبت آنی                                                                                            78

4-3- صدورسندمالکیت تک برگ                                                                                                   80

4-3-1- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی                                                                        81

4-3-1-1- شکل اسنادتک برگی                                                                                                   81

4-3-1-2 –  الصاق هولوگرام                                                                                                       81

4-3-1-3- مهربرجسته                                                                                                              81

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3-2- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی                                                                                      82

4-3-2-1- مشخصات ملک                                                                                                         82

4-3-2-2- مشخصات مالک                                                                                                        82

4-3-2-3- تصویرنقشه كاداسترملک                                                                                              82

4-3-2-4- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک                                                     83

4-3-2-5- محدودیتهای نقل وانتقال                                                                                              83

4-4- قضازدایی                                                                                                                     84

4-4-1- راهبردهای ثبت جدید دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی                                                      84

4-4-1-1- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی                                                                  84

4-4-1-1-1– جلوگیری ازجعل                                                                                                    84

4-4-1-1-2- جلوگیری از ارتشاء                                                                                                   85

4-4-1-1-3- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی                                      85

4-4-1-2- ثبت اختصار معاملات بصورت الکترونیکی                                                                             86

4-4-1-2-1- کاهش زمینه جعل                                                                                                       86

4-4-1-2-2- سرعت درتحویل وتثبیت اختصار معاملات                                                                         87

4-4-1-2-3- عدم اشتباه درتنظیم اسناد                                                                                              87

4-4-1-3- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار                                                     88

4-4-2- راهبردهای ثبت جدید درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی                                                                  90

4-4-2-1- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض                                                                               90

4-4-2-2- امکان تعیین دقیق محل                                                                                                    91

فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-نتیجه گیری                                                                                                                           93

5-2-پیشنهادات                                                                                                                            93

فهرست منابع و مواخذ                                                                                                                                                  98

چکیده به زبان انگلیسی                                                                                                                                 101

چکیده

تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می گردید. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت جدید در کشور پیاده سازی شده می باشد. هدف این پایان نامه مطالعه تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.

مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده می باشد ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی می باشد.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با بهره گیری از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.

در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده 156 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده می باشد، پیش بینی شده می باشد. که با در نظر داشتن عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده می باشد. کاداستر سیستمی می باشد که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره  می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و جدید در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال اختصار معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزههای مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می گردد.

کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت جدید، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :115 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***