متن کامل: پایان نامه ارشد حقوق : حدود مسئوولیت پزشک خانواده

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

حدود مسئوولیت پزشک خانواده

استاد راهنما:

ماشاءاله بناء نیاسری

استاد مشاور:

دکتر اصغر پورشمس

بهار 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چكيده …………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف)اظهار مساله ……………………………………………………………………………………………….. 2

ب )اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………….. 3

ج ) سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………….. 3

د ) فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 3

و ) پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 4

ه ) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………….. 4

ز) روش تحقيق……………………………………………………………………………………………….. 4

ح ) ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………… 4

فصل اول : كليات ( مفاهيم تاريخچه )

مبحث اول : مسئوليت و اقسام آن …………………………………………………………………………. 6

گفتار اول : تعريف مسئوليت ………………………………………………………………………………. 6

اول : تعريف لغوي مسئوليت ……………………………………………………………………………….. 6

دوم : تعريف اصطلاحي مسئوليت ………………………………………………………………………… 7

گفتار دوم : اقسام مسئوليت ………………………………………………………………………………… 7

بند اول : مسئوليت اخلاقي …………………………………………………………………………………. 8

بند دوم : مسئوليت حقوقي …………………………………………………………………………………. 8

الف : مسئوليت كيفري ……………………………………………………………………………………… 9

ب : مسئوليت مدني و اقسام آن ……………………………………………………………………………. 10

1 – مفهوم مسئوليت مدني ………………………………………………………………………………….. 10

2 – تعريف مسئوليت مدني قراردادي …………………………………………………………………….. 11

3 – شرايط مسئوليت مدني قراردادي …………………………………………………………………….. 11

4 – مسئوليت مدني غير قراردادي …………………………………………………………………………. 12

بند سوم : مسئوليت انتظامي ………………………………………………………………………………… 14

بند چهارم : مسئوليت پزشكی ……………………………………………………………………………… 17

مبحث دوم : پيشينه تاريخي مسئوليت پزشک…………………………………………………………… 17

گفتار اول : مسئوليت پزشك در ايران پيش از اسلام ………………………………………………….. 18

گفتار دوم : مسئوليت پزشك بعد از ورود اسلام به ايران …………………………………………….. 19

گفتار سوم : مسئوليت پزشك در تاريخ معاصر ايران …………………………………………………. 21

بند اول : مسئوليت پزشك تا قبل از انقلاب اسلامي …………………………………………………… 21

بند دوم : مسئوليت پزشك بعد از انقلاب اسلامي ( شكل گيري طرح پزشك خانواده )……….. 22

فصل دوم : مباني ، منابع و اركان مسئوليت مدني پزشك خانواده

مبحث اول : مباني مسئوليت مدني پزشك خانواده …………………………………………………….. 26

گفتار اول : تئوري تقصير ………………………………………………………………………………….. 26

بند اول : پيدايش تئوري تقصير ……………………………………………………………………………. 26

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند دوم : تعديل تئوري تقصير …………………………………………………………………………….. 28

گفتار دوم : تئوري خطر…………………………………………………………………………………….. 30

بند اول : پيدايش تئوري خطر ……………………………………………………………………………… 30

بند دوم : تعديل تئوري خطر ………………………………………………………………………………. 32

گفتار سوم : نظريه مختلط ………………………………………………………………………………….. 33

مبحث دوم : انتخاب مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران …………………………………………… 34

گفتار اول : انتخاب معيار …………………………………………………………………………………… 34

بند اول : تعريف لغوي تقصير ……………………………………………………………………………… 36

بند دوم: تعریف اصلاحی تقسیر ………………………………………………………………………….. 36

بند اول : مفهوم مسئوليت حرفه اي ……………………………………………………………………….. 39

بند دوم : ويژگي هاي مسئوليت حرفه اي پزشك خانواده …………………………………………… 41

الف ) مسئوليت دو بعدي پزشك خانواده ……………………………………………………………….. 41

ب ) عدم ضرورت قابليت پيش بيني خسارات توسط پزشك خانواده……………………………… 43

مبحث سوم : منابع مسئوليت پزشك خانواده …………………………………………………………… 44

گفتار اول : منابع اصلي………………………………………………………………………………………. 44

بند اول : قانون ……………………………………………………………………………………………….. 45

بند دوم : قرارداد پزشك خانواده …………………………………………………………………………. 45

الف- انعقاد قرارداد پزشك خانواده ……………………………………………………………………… 46

ب – اوصاف قرارداد پزشك خانواده …………………………………………………………………… 46

1 – الحاقي بودن …………………………………………………………………………………………….. 46

2 – خصوصي يا اداري بودن………………………………………………………………………………. 47

3 – مستمر بودن …………………………………………………………………………………………….. 50

4 – عهدي بودن …………………………………………………………………………………………….. 51

5 – مرتبط با نظم عمومي بودن …………………………………………………………………………… 51

6- انساني و اجتماعي بودن ………………………………………………………………………………… 52

7- نا معين بودن ……………………………………………………………………………………………… 52

8 – تعهد به نفع ثالث بودن ………………………………………………………………………………… 54

ج-زوال قرارداد پزشك خانواده ………………………………………………………………………….. 55

1 – پايان مدت قرارداد……………………………………………………………………………………… 55

2 – فوت پزشك خانواده …………………………………………………………………………………. 56

3 – فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………… 56

بند سوم : رويه قضايي……………………………………………………………………………………….. 57

بند چهارم : منابع معتبر فقهي ………………………………………………………………………………. 58

گفتار دوم : منابع فرعي مسئوليت پزشك خانواده …………………………………………………….. 59

بند اول : عقايد علماء حقوق ………………………………………………………………………………. 59

بند دوم : عرف ………………………………………………………………………………………………. 59

مبحث چهارم : اركان مسئوليت مدني پزشك خانواده ……………………………………………….. 60

گفتار اول : خطاي شغلي پزشك خانواده ………………………………………………………………. 60

بند اول : مفهوم و علل خطاي شغلي پزشك خانواده ………………………………………………….. 60

بند دوم : معيار خطاي شغلي پزشك خانواده …………………………………………………………… 62

بند سوم : درجه خطاي شغلي پزشك خانواده …………………………………………………………. 46

گفتار دوم : ورود خسارت ناشي از فعل پزشك خانواده …………………………………………….. 65

بند اول : اقسام خسارات وارده به بيمار ناشي از فعل زيان بار پزشك خانواده…………………….. 66

الف- خسارات مادي ……………………………………………………………………………………….. 66

1 – خسارات ناشي از فوت فرصت ……………………………………………………………………… 67

2 – خسارات ناشي از محروميت بيمار از نيروي كار خويش ……………………………………….. 68

ب : خسارات معنوي بيمار ناشي از فعل زيان بارپزشك خانواده …………………………………… 69

1 – تعريف خسارات معنوي ………………………………………………………………………………. 69

2 – مصاديق خسارات معنوي بيمار ………………………………………………………………………. 70

3 – نحوه ارزيابي خسارات معنوي بيمار ………………………………………………………………… 71

ج- خسارات مختلط…………………………………………………………………………………………. 73

گفتار سوم : شرايط مطالبه خسارت از پزشك خانواده ………………………………………………. 74

بند اول : مسلم بودن خسارت وارده ………………………………………………………………………. 74

بند دوم : مستقيم بودن خسارت وارده ……………………………………………………………………. 75

بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده ………………………. 76

بند چهارم : عدم قابليت پيش بيني خسارت …………………………………………………………….. 76

بند پنجم : ارتباط سببيت …………………………………………………………………………………….. 78

فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئوليت پزشك خانواده

مبحث اول : گردش كار پزشك خانواده ……………………………………………………………….. 80

گفتار اول : مرحله تشخيص بيماري ………………………………………………………………………. 81

گفتار دوم : مرحله معالجه بيماري ………………………………………………………………………… 82

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث دوم : ماهيت تعهدات پزشك خانواده …………………………………………………………… 83

مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشك خانواده ……………………………………………………………. 84

گفتار اول : مسئوليت پزشك خانواده ناشي از فعل همكاران خويش ………………………………. 85

بند اول : مفهوم قاعده مسئوليت ناشي از فعل غير ………………………………………………………. 85

بند دوم : اقسام مسئوليت ناشي از فعل غير……………………………………………………………….. 86

الف – مسئوليت مدني قراردادي ناشي از فعل غير………………………………………………………. 87

ب – مسئوليت مدني قهري ناشي از فعل غير…………………………………………………………….. 89

بند سوم : شرايط اساسي براي ايجاد مسئوليت پزشك خانواده ناشي از اقدام همكاران وي ……. 90

الف- وجود ارتباط گماشتگي………………………………………………………………………………. 91

ب- تقصير همكاران وي در حين انجام وظيفه يا به سبب آن………………………………………… 93

گفتار دوم : کوشش براي حفظ سلامت محيط……………………………………………………………. 95

گفتار سوم : درمان اوليه ي شخص بيمار و تدبير فوريت هاي پزشكي……………………………… 96

گفتار چهارم : اعلام ولادت – وفات ……………………………………………………………………. 97

گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپيشگيري از بيماري هاي خاص……………………………………… 98

مبحث چهارم : تخلفات انتظامي پزشك خانواده………………………………………………………. 99

گفتاراول : عدم بكارگيري حداكثر کوشش جهت بهبودي بيمار ……………………………………… 99

گفتار دوم : تجويز خارج از فارما كوپه ( مجموعه دارويي كشور )…………………………………. 99

گفتار سوم : عدم رعايت تعرفه هاي خدمت درماني در طرح پزشك خانواده ……………………. 100

گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه……………………………………………………. 101

گفتار پنجم : مسئوليت ناشي از ادامه درمان …………………………………………………………….. 102

گفتار ششم : ممنوعيت دريافت وجه در قبال معرفي بيمار به خدمات تخصصي………………….. 102

مبحث پنجم : عوامل رافع مسئوليت مدني پزشك خانواده …………………………………………… 103

گفتار اول : حكم قانون …………………………………………………………………………………….. 104

گفتار دوم : اسباب خارجي ……………………………………………………………………………….. 104

بند اول : فورس ماژور ………………………………………………………………………………………. 105

الف- تعريف فورس ماژور ………………………………………………………………………………… 105

ب- مصاديق فورس ماژور در ارتباط با فعل زيانبار پزشك خانواده ……………………………….. 106

1- فوريت هاي پزشكی ……………………………………………………………………………………. 106

2- فوت ، جنون ، سفرهاي اجباري پزشك خانواده ………………………………………………….. 106

3- اعتصاب همكاران پزشك خانواده در تيم سلامت ……………………………………………….. 107

بند دوم : فعل شخص ثالث ………………………………………………………………………………… 108

بند سوم : تقصير بيمار ( = زيان ديده )……………………………………………………………………. 109

اول: تأثیر بيمار در ورود خسارت ………………………………………………………………………… 109

دوم: اقسام تقصير بيمار ……………………………………………………………………………………… 110

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 111

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 115

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 116

ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. 118

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 121


چكيده

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجراي این طرح ارتباط قديمي و ساده پزشك و بيمار به يك ارتباط حرفه اي و گروهي متمايل گرديده می باشد زيرا با اجراي اين طرح حتی ساده ترين ‌خدمات عمومي پزشكي نيز با همكاري گروهي از متخصصين (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه مي گردد. اين اشخاص ساليان دراز به تحصيل پرداخته اند و به تخصص لازم رسيده اند. لذا حمايت از طرف ضعيف اين ارتباط (بيمار) ضروري به نظر مي رسد.

در اين تحقيق سعي شده می باشد با بررسي منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وي را در قبال بيمارانش مشخص سازيم . دستور اقدام پزشك خانواده يكي از منابع بررسي مسؤولیت در اين تحقيق می باشد كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كليه ي خدمات ارائه شده در تيم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدين ترتيب پزشك خانواده مسؤولیت ناشي از فعل غير(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر اين مطابق دستور اقدام مربوطه وي مسئول حفظ سلامت محيط ، اعلام وفات و ولادت جمعيت تحت پوشش خود ، تدبير فوريت هاي پزشكي ، مراقبت و درمان بيماري هاي خاص می باشد. از طرفي با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بيماران مي گردد كه در راه رسيدن به شفاي بيماران تحت پوشش خود با رعايت موازين فني و نظامات دولتي و آگاه کردن بيمار از آثار و نتايج معالجه کوشش نمايد و در صورتي كه با بيماري مواجه گرديد كه درمان او از شايستگي و صلاحيت علمي او خارج می باشد مكلّف می باشد بيمار را به خدمات تخصّصي ارجاع دهد و تا درمان بيماري آن را تحت نظر قرار دهد .نهايتاً  اين تحقيق سعي در بررسي قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسي منابع مسؤولیت وي دارد.

 

واژگان كليدي : مسؤولیت مدني، پزشك خانواده ، بيمار، تقصير

 

مقدمه

الف)اظهار مساله:

مانند اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته می باشد زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی می باشد که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند پس مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.

این پژوهش در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده می باشد. همچنین کوشش دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد مطالعه قرار دهد.

د)اهمیت و ضرورت تحقيق:

مسؤولیت پزشكي يكي از مهمترين شقوق مسؤولیت تلقي مي گردد كه مبيّن مسؤولیت پزشك به جبران ضرري می باشد كه در نتيجه اعمال و اقدامات خود به بيماران وارد كرده می باشد اصطلاح مسؤولیت پزشكي در نظام ما جايگاهي ماندگار يافته می باشد كه در واقع معادل اصطلاح ضمان طبيب در نظام فقهي مي باشد که در برگيرنده شقوق مختلف مسؤولیت اعمّ از مسؤولیت مدني ، مسؤولیت كيفري و مسؤولیت انتظامي مي باشد .

مسؤولیت پزشكي هر چند از موضات قديمي مطرح شده در حقوق اسلام می باشد امّا امروزه بابي جديد در اين ارتباط گشوده شده می باشد به اين معني كه دولت با وضع قواعد و مقرّراتي، مانند اجراي طرح پزشك خانواده ، ارتباط بين پزشك و بيمار را از يك ارتباط قديمي ، شناخته شده در فقه خارج ساخته می باشد و به يك ارتباط ي حرفه اي و گروهي متمايل گردانيده به اين صورت كه با اجرايي شده طرح پزشك خانواده ، تيم سلامت كه متشكّل از پرستار ، ماما و بهورز مي باشد تحت نظارت و هدايت پزشك خانواده اقدامات درماني را جهت معالجه بيماران انجام مي دهد .

پزشك خانواده شخصي می باشد كه حداقل داراي دكتري حرفه اي پزشكي باشد و وظيفه ارتقاي سلامت بيماران ، پيشگيري ، درمان هاي اوليّه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پيگيري بيمار به خدمات تخصصّي و تحت نظر قراردادن وي را برعهده دارد .

نهايت سخن دراين تحقيق روشن کردن وضعيت حقوقي قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده مي باشد و از آنجا كه مسؤولیت او تحت عنوان كلّي تري بنام مسؤولیت حرفه اي قرار مي گيرد و غالباً مسؤولیت هاي حرفه اي توسط دستور اقدام ها و آيين نامه ها با ابهام بيان مي گردد . لذا تبيّین و تشريح قواعد و مقررّات راجع به مسؤولیت پزشك خانواده ضروري به نظر مي رسد زيرا بررسي حدود مسؤولیت پزشك خانواده مسلتزم تحليل دقيق تعهدات قراردادي و تعهدات قانوني وي مي باشد .

اين تحقيق براي عموم افراد جامعه ، به ويژه قضات ، وكلاي دادگستري ، دانشجويان حقوق و پزشكان مفيد واقع مي گردد و نتيجه گيري هاي آن نيز مي تواند مورد توجه قانونگذار واقع گردد.

ب) سوالات پژوهش:

1-سؤال اصلی پژوهش:

اقسام مسئولیت پزشک خانواده چیست ؟

2-سوالات فرعی پژوهش

  • منابع و اركان مسؤولیت پزشك خانواده شامل چه مواردي مي گردد؟
  • قرارداد معالجه پزشك خانواده داراي چه اوصافي مي باشد و چه تعهداتي براي وي ايجاد مي كند؟
  • پزشك خانواده در قبال ساير همكاران خويش در تيم سلامت و جمعيّت (بيماران) تحت پوشش خويش چه تعهداتي را برعهده دارد؟

ج) فرضيه تحقيق:

اقسام مسئولیت پزشک خانواده شامل مسئوولیت اخلاقی ، مسئولیت حقوقی«کیفری – مدنی»و مسئولیت انتظامی می گردد.

هـ) پيشينه تحقيق:

از زمان اجرای طرح پزشک خانواده تا به حال پژوهش جامعی در خصوص تعیین قلرو مسئوولیت پزشک خانواده صورت نگرفته  لذا در این پژوهش ما قصد داریم میزان مسئوولیت او را مورد مطالعه قرار دهیم.

و) محدوديت هاي تحقيق:

در نظام حقوقي ايران وظايف دارندگان مشاغل حرفه اي همانند وكالت ، پزشكي و مهندسي و … را قانون و آيين نامه هاي مربوطه مشخص مي سازد و در قرارداد بين دارندگان اين مشاغل و مشتريان آنان ، جزئيات مربوط به چگونگي انجام كار معمولاً به سكوت برگزار مي گردد. با بررسي منابع قانوني حاكم بر مسؤولیت پزشك خانواده و همچنين قرارداد معالجه وي مي توان دريافت كه مسؤولیت پزشك خانواده نيز از اين سكوت و ابهام مستثني نبوده.

نويسنده با بضاعت علمي ناچيز خود كه عاري از عيب و ايراد هم نيست سعي نموده تا از خرمن علم ديگران خوشه چيني نمايد تا طرح موضوعي به اين شكل در مسؤولیت پزشك ميراثي براي آيندگان گردد تا ديگران به فكرت عمارت و آباداني آن افتند .

و) روش تحقيق

به گونه كلي ، شيوه تحقيق حاضر ، روش توصيفي ، تحليلي و كتابخانه اي می باشد ، بنابراين به توصيف پديده هاي مورد نظر پرداخته مي گردد و با بهره گیری از اين روش روابط حقوقي ناشي از اين پديده ها مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

ح) ساختار پژوهش

موضوع اصلي بحث در اين تحقيق حدود مسؤولیت پزشك خانواده می باشد به همين دليل ناگزير هستیم پاره اي از مسائل حقوقي مرتبط با قرارداد پزشك خانواده و تعهدات ناشي از دستور اقدام اجرايی اين طرح را مورد بحث قرار دهيم .

لذا فصل اوّل را به كليّات اختصاص داده ايم به اين صورت كه تعريف مسؤولیت را بيان می کنیم و اقسام آن را معرفي خواهیم نمود سپس به تاريخچه موضوع می پردازیم . در فصل دوّم مباني ، منابع و اركان مسؤولیت پزشك خانواده را مورد بررسي قرار خواهیم داد و در فصل سوم تعهدات و تخلفات و عوامل رافع مسؤولیت پزشك خانواده را طي مباحث جداگانه اي تجزيه و تحليل می کنیم .
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :129 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***