دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه مادر در نظام حقوقی ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشکاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

جایگاه مادر

 در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما:

دکتر مصطفی فضائلی

استاد مشاور:

دکترمحمد باقر پارساپور

اسفند ماه 1388

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

نظر به اینکه موضوع مهم طرفداری حقوقی از تأثیر مادری زنان در ادبیات حقوقی ایران، مورد پژوهش مستقل واقع نشده می باشد، این پایان نامه با عنوان ” جایگاه مادر در نظام حقوقی ایران” سامان یافته می باشد. راهکارهای قانونی تحقق مفهوم مادری از تحقق این نسب به صورت طبیعی و یا رضاعی گرفته تا تحقق آن به شیوه های جدید از قبیل لقاح مصنوعی ، همانندسازی و مادر اجاره ای و حتی تحقق های غیر همخوان با قانون مدنی ایران مثل مادر خواندگی و یا نسب بدون نکاح ، پایۀ پژوهش را تشکیل داده می باشد . در ادامه ، برای رسیدن به گسترۀ  قوانین مرتبط با مادر در حقوق ایران ، مطالعه نسبتا جامعی در حوزۀ قوانین مرتبط با مادران ، صورت گرفته می باشد .آن چیز که از روابط شخصی مادر با اعضای خانواده ،در قانون دیده می گردد در قالب بارداری و رضاع ، حضانت و صلاحیت های قانونی مادر ، مطالعه شده می باشد . با در نظر داشتن اهمیت روابط مالی مادر با اعضای خانواده ،  این روابط مالی ، موضوع مستقل دیگری می باشد که در دو شاخۀ  ارزش مالی کار مادر در خانه و بیرون از خانه و همچنین مسائل صرف مالی مربوط به مادر مثل  نفقه و ارث پیگیری شده می باشد . در مجموع ، این پایان نامه به اینجا رسیده می باشد که  مسائل حقوقی مربوط به مادران ، کمتر از زاویۀ زن به عنوان مادر دیده شده می باشد در حالی که بایستی توجه داشت که مطالعه حقوق زن لزوما به معنای ورود به مباحث حقوقی مربوط به مادر نیست . لذا لازم است تا در پرتو این نگاه ، حقوق مادر در قالب قوانین جداگانه تبیین گردد .

 

 

واژگان کلیدی:   مادر، حضانت، حقوق زن ، حقوق مادر

 

 

فهرست مطالب

 

 

مقدمه. 1

فصل نخست: تحقق حقوقی مادری. 6

مبحث اول: مادر نسبی. 8

گفتار اول :اثبات نسب مادری.. 10

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف :اثبات انتساب طفل به مادر. 10

ب :اثبات وجود ارتباط زوجیت در زمان انعقاد نطفه. 11

گفتار دوم :اراده مادرونقش مادری.. 13

الف :ممنوعیت آزادی جنسی. 13

ب :مادرشدن نا خواسته. 14

ج :سقط جنین. 15

د :کنترل جمعیت.. 17

مبحث دوم : مادر رضاعی. 19

گفتار اول : تعریف.. 19

گفتاردوم : شرایط تحقق. 20

گفتار سوم : آثار رضاع. 21

مبحث سوم: مادر خواندگی. 24

مبحث چهارم :  نسب بدون نکاح. 27

گفتار اول : اقسام 27

الف : نسب ناشی از شبهه. 28

ب : نسب ناشی از زنا 27

گفتاردوم : آثار حقوقی. 30

الف : منع نکاح. 30

ب :ارث.. 31

ج : حضانت.. 31

مبحث پنجم : مادر در لقاح مصنوعی. 33

گفتار اول: تعریف.. 33

گفتار دوم: ماهیت حقوقی. 35

الف:  تلقیح با نطفه شوهر. 36

ب : تلقیح با نطفه غیر. 37

مبحث ششم : همانند‌سازی.. 38

گفتار اول: تعریف.. 38

گفتار دوم :ماهیت حقوقی. 40

مبحث هفتم:  مادر اجاره ای.. 44

گفتار اول : تعریف.. 44

گفتار دوم : ماهیت حقوقی. 45

فصل دوم :روابط شخصی مادر با اعضای خانواده 52

مبحث اول : بارداری و رضاع. 54

گفتار اول  : بارداری.. 54

گفتار دوم : رضاع. 58

مبحث  دوم : حضانت.. 64

گفتار اول : ماهیت حقوقی حضانت.. 65

الف : حق یا تکلیف بودن حضانت.. 66

ب  : اولویت در حضانت.. 68

ج : پایان حضانت.. 71

د :  حق ملاقات با طفل. 71

گفتار دوم :  انتقال حضانت.. 74

الف : انحطاط اخلاقي پدر يا مادر. 76

ب : جدایی والدین. 76

ج : فوت پدر و مادر. 77

د : شوهر کردن مادر. 78

ه : جنون مادر یا پدر. 80

و : کفر مادر یا پدر. 81

ز :  عدم مواظبت از طفل. 82

ح  :  بیماری مسری.. 84

گفتار سوم : تربیت فرزند 84

الف : ارتباط تربیت و حضانت.. 87

ب : تنبیه  فرزند 89

مبحث سوم :  صلاحیت های قانونی مادر. 91

گفتار اول :  قیمومت مادر. 91

گفتاردوم :  ولایت مادر. 94

گفتار سوم :  ادارۀ اموال فرزند 99

گفتار چهارم : تابعيت.. 100

الف : تابعيت سیاسی. 100

ب : تابعيت نسبی. 107

فصل سوم:روابط مالی مادر با اعضای خانواده 109

مبحث اول : ارزش مالی کار مادر. 111

گفتار اول : ارزش مالی کار در خانه. 111

الف : اجرت شیردادن. 116

ب : اجرت حضانت.. 118

گفتار دوم : ارزش مالی کار مادر در بیرون خانه(اشتغال) 119

الف  : امکان عرفی اشتغال مادر. 122

ب : پیامدهای اشتغال مادران. 126

ج  : ارتباط شغل مادر وسلامت نوزاد 128

مبحث دوم :  مسائل صرفا مالی مادر. 132

گفتار اول  :  نفقه. 132

الف : نفقۀ فرزند 133

ب : نفقۀ مادر. 137

گفتار دوم : ارث  مادر. 138

نتیجه گیری.. 141

فهرست  منابع. 143

الف. کتاب های فارسی. 143

ب. کتاب های عربی. 146

ج. مقالات.. 147

اسناد و قوانین. 148

 

مقدمه

شکی نیست که نهاد خانواده زیر بنایی ترین نهاد اجتماعی می باشد و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوری می تواند دارای موقعیت ممتاز باشد و سرآمد ارزش ها قرار گیرد.رشد، بقا و سلامت جسم و جان وابسته به استواری خانواده و وظیفه شناسی مادر و پدر می باشد. و در معارف دینی نیز تشکیل این نهاد به عنوان یک حقیقت مقدس بین خود افراد بشر و بنای عشق ومهربانی و آرامش و سکون و به عنوان آیت بزرگ الهی معرفی گردیده می باشد.تأثیر شخصیت، اخلاق، عزت وعفت مادر بر استحکام این بنای بنیادین ، بر هیچ کس پوشیده نیست.

“مادری ” گوهری ترین بخش حیات زنان  می باشد و ادیان الهی بر تعظیم جایگاه رفیع مادر در کنارپدر سفارش های زیادی نموده اند . تا آن جا که قرآن کریم امر به نیکوکاری به پدر ومادر را درکنار امر به عبودیت ونهی از شرک خداوند ذکر کرده می باشد.[1] ؛زنان ،بیش از نیمی از جمعیت کشور ایران و “مادران “،سهم عمده ای از این جمعیت را تشکیل می دهند. با در نظر داشتن تأثیر ویژۀ مادر در خانواده و اجتماع، مسألۀ طرفداری از مادری در نظام حقوقی ایران، مهم می باشد. در مورد جایگاه اخلاقی مادر و اهمیت مقام وی سخن فراوان می باشد اما آن چیز که که از منظر حقوق خصوصی بایستی به آن پرداخته گردد ، جایگاه حقوقی مادر و احیانا کاستیهای آن می باشد.

 

1.تعریف مسئله

در فضای أسف بار تمدن جدید،به دشواری می توان از «مادری» ، تعریف روشنی ارائه نمود. در دنیای جدید، بحران خانواده از هنگامی شروع گردید که کار اصلی مادران یکی پس از دیگری از آنان بازستانده گردید و به بخش ها و مراکز سوداگر سپرده گردید، لذا امروزه از تأثیر مادری تعریف ناخوشایندی در ذهن «زن مدرن» بر جای مانده می باشد. در عصر کنونی، مادر کسی می باشد که از چرخه اقتصاد و پیشرفت بیرون مانده و هیچ مشارکتی در آن ندارد و کاری بیش از آشپزی و نظافت خانه برای وی نمانده می باشد.

زنان نیمی از جنس بشر و در کشور ما ایران بیش از این نصف را شامل می گردد و این در حالی می باشد که شاخصه اصلی و مشترک غالب این جنس عنوان مادری آنهاست.امروزه برقراری تعادل بین کارکرد مادری و سایر کارکردهای حقوقی زن به عنوان یکی از سؤالات جدی و مطالبات حقوقی جوامع تبدیل شده می باشد. توسعه ی پر شتاب جوامع و سرعت رو به تزاید جوامع سنتی به سمت تمدن های جدید ایجاب می کند تا تأثیر مادر و کارکردهای حقوقی و طرفداری های خاص حقوق به گونه ای دقیق تبیین گردد تا این قشر عظیم از فعالان عرصه تمدن بشری در زیر چرخ های تمدن جدید صنعتی خرد نشود.

 

  1. 2. پیشینه پژوهش:

در واقع هیچ پژوهش مستقلی در خصوص این موضوع به اقدام نیامده می باشد اما با در نظر داشتن تأثیر حساس مادر و تأثیر اجتماعی که زن شایستۀ ایفای آن می باشد مسألۀ طرفداری از مادری در نظام حقوقی مهم می باشد که نیاز می باشد مورد پژوهش های علمی قرار بگیرد تا نارسایی ها شناسایی گردد.

آن چیز که در مورد پیشینۀ این پژوهش در دسترس می باشد را می توان در قالب دسته بندی زیر ارائه نمود:

الف) منابع مربوط به حقوق خانواده که از نمونه آنها می توان به کتاب دکتر کاتوزیان ، دکتر صفایی و امامی ، دکتر گرجی و آیت الله موسوی بجنوردی تصریح نمود.

ب) منابع مربوط به حقوق کودک که آثار دکتر صفایی و شیرین عبادی در این حوزه  ، از این جمله اند.

ج) منابع مرتبط با عنوان عام حقوق زن . در این حوزه می توان به کتاب های متعددی تصریح نمود که از جملۀ آنهاست : حقوق زنان داوود مهدی زادگان ، مهر انگیز کار و محمد حکیم پور

د) پژوهش ها و سمینارهایی که در حوزۀ حقوق زنان در ایران و از سوی نهادهای مرتبط زیرا مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ، شورای فرهنگی اجتماعی زنان کشور ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و… انجام شده می باشد .

ه) منابع دست اول فقهی و متون فقهی امامیه که مستند قوانین فعلی ما به شمار می رود که ازجملۀ آنها می توان به کتابهایی زیرا شرایع الاسلام محقق حلی ،توضیح لمعۀ شهید ثانی ، جواهر الکلام و تحریر الوسیله تصریح نمود.

ی) مواد قانونی ، معاهدات ، کنوانسیون ها ، مصوبات ، آیین نامه ها ، قانون اساسی، قانون مدنی ، قانون کار و …

 

3.اهداف و ضرورت:

نظربه اینکه موضوع مهم طرفداری حقوقی از تأثیر مادری زنان در ادبیات حقوقی ما مورد پژوهش مستقل واقع نشده می باشد،و با در نظر داشتن اهمیت و ضرورت کار در این زمینه که نیاز جامعۀ در حال تحول ما می باشد ،انجام پژوهشی حقوقی به شیوۀ عملی و روشمند می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات حقوقی کشور ،دست آوردهای مفیدی برای نهادهای دولتی و مدنی داشته باشد.علی رغم حوزه های وسیع کم و بیش کارشده مانند مباحث اخلاقی مربوط به مادران ، و علی رغم کاوشهای جسته و گریخته نسبت به سایر عناوین حقوقی زنان ، به نظر می رسد که زمینه ی بحث در حوزۀ  زنان با عنوان مادر در درجۀ اول و رویکرد حقوقی به این موضوع در درجهّ دوم و اهمیت این مسأله در جامعۀ اسلامی ایران در درجۀ سوم و تعامل های رو به تزاید معارض با تأمین حقوق مادری در فضاهای جدید غیر سنتی اجتماعی در درجۀ چهارم ایجاب می کند که تحقیقی بایسته و شایسته در این موضوع سامان یابد تا بتواند مسیر حقوقی مورد نیاز را برای ایفای تأثیر مادران این سرزمین فراهم سازد.

خروجی این پژوهش در حوزۀ کاربرد علمی ،  شناسایی نقاط ضعف و قوت قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،شناسایی کاستی های قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،امکان سنجی تغییر ،اصلاح ویا افزودن و یا کاستن قوانین می باشد .ودر حوزِۀ کاربرد عملی ،ارتقاء بخشیدن به امنیت روانی و رفتاری مادران و تکمیل حلقه های مقدماتی برای تهیۀ لوایح و طرحهای مربوطه می باشد.

 

4.سئوالات پژوهش :

سوال اصلی عبارت می باشد از :

نظام حقوقی ایران ، برای تأمین طرفداری حقوقی ازمادران چه راهکارهای قانونی را پیش بینی کرده می باشد ؟

سئوالات فرعی نیز به این شکل قابل طرح می باشد:

الف) تحقق حقوقی مادر در قوانین ایران چگونه می باشد ؟

ب) نارسایی های قوانین ایران در ارتباط با حقوق مادر چیست ؟

 

  1. 5. فرضیه :

فرضیۀ اصلی پژوهش آن می باشد که با در نظر داشتن هویت اسلامی قانون ایران ، این نظام حقوقی  نسبت به طرفداری از حقوق مادری بی توجه نبوده می باشد .

فرضیات فرعی عبارتند از:

الف) در قانون ایران ، تحقق مادری با در نظر داشتن مبانی دینی و در جهت طرفداری هر چه بیشتر از نهاد خانواده ، مورد توجه واقع شده می باشد .

ب) فصل مشخصی از قوانین ، به  موضوع مادر نپرداخته می باشد و تحقق این امر مستلزم همسوئی سایر قوانین با قوانین مربوط به مادر می باشد .

 

6.روش پژوهش :

روش پژوهش در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات ، به صورت کتابخانه ای می باشد. جمع آوری کلیۀ آثار و نگاشته های حقوقی مرتبط با حقوق مادر اعم از کتب و مقالات و سمینار های مربوط به حقوق زن ،خانواده و کودک ،قدم اول در سامانۀ پژوهش به شمار می رود .گزینش قانونهای مرتبط با مادران و تقسیم بندی موضوعی آنها قدم بعدی در این سامانه می باشد ؛به این شکل که کلیۀ مسائل حقوقی مربوط به مادر در دو حوزۀ مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی مطالعه می گردد.

 

  1. 7. سامانه پژوهش:

فصل اول پایان نامه ،به مفهوم شناسی حقوقی از مادر می پردازد . طبعا قوانین مربوط به هر یک از تعاریف حقوقی از مادر ،بخش مهمی از جایگاه حقوقی مادر در قوانین ایران را تبیین می کند. نتیجۀ کاوشهای حقوقی در مورد مادران به صورت موضوعی در فصل دوم سامان داده شده می باشد.باردلری ،زضاع ، حضانت و تربیت فرزند عناوین مطرح در این فصل می باشد. با در نظر داشتن اهمیت مباحث مالی در قوانین مربوط به مادر ،فصل جداگانه ای به آن اختصاص یافته می باشد. مسائل حقوقی در پاره ای موارد مثل ارث و نفقه به گونه مستقیم کارکرد مالی پیدا می کنند و در موارد دیگر نیز می توانند به صورت غیر مستقیم ،کارکرد مالی داشته باشند که در این فصل هر دو دسته ، مورد توجه می باشند.

[1] . نساء / 26.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :157 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***  ***